Кафедра адміністративного та інформаційного права Chair of administrative and informational law

Адреса: м. Суми , вул. Герасима Кондратєва 160, головний корпус, аудиторія 123.

Електронна адреса: snay2007@ukr.net

Робочі навчальні програми (дивитись)

Загальна інформація

В 2007 році юридичний факультет виступив з ініціативою посилення інноваційного характеру освіти. З цією метою було висунуто пропозицію щодо створення у структурі факультету кафедри адміністративного та інформаційного права, яку було підтримано Вченою радою Сумського Національного аграрного університету.

До складу кафедри ввійшли викладачі, які раніше працювали на кафедрі правового забезпечення АПК. Очолила кафедру Арістова Ірина Василівна доктор юридичних наук, професор, відмінник освіти України, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого.

До складу кафедри входять:

Арістова Ірина Василівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Роговенко Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Кравченко Іван Олександрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри;
Ткаченко Віта Віталіївна – кандидат юридичних наук, ст. викладач;
Чернадчук Тамара Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Щербак Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент;


Адміністративне право, Фінансове право
, Податкове право, Банківське право, Інформаційне право, Міжнародне право, Митне право, Основи конституційного права, Основи права, Правознавство, Актуальні проблеми фінансового права, Актуальні питання банківського права, Інформаційно-правове забезпечення аграрної сфери. 

На кафедрі викладаються дисципліни:

Спеціальні курси: Загальнотеоретичні засади діяльності Пенсійного фонду України; Правові основи взаємовідносин України і Європейського Союзу, ,  Юридична деонтологія.. Права та свободи людини у сучасному світі

Наукова діяльність кафедри адміністративного та інформаційного права

Наукова діяльність кафедри здійснюється у рамках наукової школи «Право, управління та інформаційне суспільство в Україні» (формується з 2002 року).

Мета формування наукової школи:

Формування правового та законодавчого підґрунтя розбудови інформаційного суспільства в Україні, розвиток інформаційного права України як комплексної галузі національної системи права, сприяння становленню науки інформаційного права, удосконалення взаємодії галузей національного права (інформаційного, адміністративного, фінансового, аграрного та ін.), адаптація національного законодавства (інформаційного, адміністративного, фінансового, аграрного та ін.) до міжнародних правових стандартів.

Підготовка кваліфікованих наукових кадрів.

Керівник наукової школи – Арістова Ірина Василівна

Наукова ступень – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – 2003 рік (Тема дисертації: «Державна інформаційна політики та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ: організаційно-правові засади». Захист дисертації – 2002 рік, Харківській національний університет внутрішніх справ).

Вчене звання – професор кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ – 2006 рік.

Педагогічний стаж у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації – 24 роки, науковий стаж – 32 роки.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (докторська рада у ДНДІ МВС України, кандидатська рада у НУБіП Кабінету Міністрів України).

Підготовлено: 13 кандидатів юридичних наук; 2 кандидатські дисертації готові до захисту і знаходяться на розгляді у спеціалізованих вчених радах. На сьогодні – 1 аспіранти 1 здобувач.

Напрямки науково-організаційної діяльності: Опонування докторських та кандидатських дисертаціях за спеціальністю 12.00.07, Експертиза докторських та кандидатських дисертаціях за спеціальністю 12.00.07, Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників.

Член редакційної колегії двох наукових журналів, що є фаховими з юридичних наук, – «Інформація і право», «Публічне право».

Громадська діяльність

Член Президії громадської організації «Майбутнє країни».

Напрямки громадської діяльності:сприяння формуванню суспільства знань в Україні, ліквідування цифрової та когнітивної нерівності регіонів України; організаційно-правові засади створення on-line університетів з отриманням дипломів міжнародного зразку.

Нагороди та відзнаки

Нагрудний знак «За відзнаку у службі» ІІ ступеня (2003 рік);

Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2004 рік);

Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004 рік);

Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2013 рік).

Основні напрямки наукової роботи школи

Теорія інформаційного права України: теорія інформаційних правовідносин; механізм правового регулювання інформаційних відносин.

Інформаційне законодавство України: систематизація інформаційного законодавства України; адаптація інформаційного законодавства України.

Теорія інформаційного суспільства та суспільства знань в Україні: державна інформаційна політика (організаційно-правові засади); цифрова та когнітивна нерівність (організаційно-правові засади); правове забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різноманітні сфери суспільного життя (правоохоронну, аграрну, земельну та ін..);

Публічно-сервісна діяльність в Україні: теоретико-правові та методологічні питання: адміністративно-правове та інформаційно-правове забезпечення надання публічних (адміністративних та інформаційних) послуг у різних сферах суспільного життя.

Національне інформаційне право (законодавством) та його зв’язок з міжнародним інформаційним правом (законодавством): адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів; порівняльно-правовий аналіз розвитку суспільств знань в Україні та країнах Європейського Союзу; міжнародне співробітництво України з ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Публікації наукової школи за останні п’ять років: монографій – 6; науково-практичних посібників – 9 в тому числі 3 з грифом МОН; статей – 91; тез доповідей – 98.

Удосконалення законодавства України

Вироблені пропозиції щодо коригування та доповнення законів України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Кодекс України про адміністративні правопорушення».

Розроблені рекомендації до Проекту Кодексу України про інформацію.

Запропоновано перелік заходів до Щорічного Плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Участь у науково-організаційних заходах

Постійна участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах (наприклад, науково-практична конференція «Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи», січень 2011 р., м. Київ; круглий стіл «Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес», лютий 2011 р., м. Київ; круглий стіл «Теорія і практика розвитку інформаційного права України», вересень 2011 р., м. Київ; міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі», жовтень 2012 р., м. Харків; міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», листопад 2013 р., м. Харків) з проблем:правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань в Україні; міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України; порівняльного правознавства., міжнародна юридична науково-практична конференція “Актуальна юриспруденція” , жовтень 2014 р., м. Київ; международный научно-практический Конгресс Правоведов и Экономистов “Zagreb’s International Conference on Law and Social Sciences”, груднь 2014 р., м. Загреб (Хорватия); міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави», жовтень 2014р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університет; міжнародна науково-практична конференця,березнь 2014 р., м. Львів; міжнародна науково-практична конференція «Правові реформи в України: реалії сьогодення», травнь 2014 р., м. Харків; круглий стіл «Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: методологічні й прикладні аспекти»,груднь 2014р., м.Харків; міжнародна наукова конференція  «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», листопад  2015 р., м. Братислава; міжнародна науково-практична конференція  «Юридична наука та практика: виклики сучасності», вересень 2015 р., м. Київ;  міжнародна наукова конференція  «Перспективні напрями наукових досліджень – 2015»,  жовтень 2015 р., м. Братислава.

Співробітництво з Науково-дослідним інститутом інформатики та права Національної Академії правових наук України в напрямках: формування Кодексу України про інформацію; розвитку науки інформаційного права України.

2013 рік

21 березня 2013 року за участю викладачів кафедри відбувся круглий стіл на тему: «Проблемні питання щодо вирішення спорів у сфері нарахування і оплати внесків до Пенсійного фонду України на сучасному етапі».

25 квітня 2013 року за участю викладачів кафедри відбувся науково-практичний семінар «Обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

2012 рік

22 лютого 2012 року за участю викладачів кафедри та студентів юридичних факультетів СНАУ і СУМДУ відбулося засідання круглого столу на тему «Суд присяжних в Україні. Позитивні та негативні моменти».

21 березня 2012 року викладачі кафедри разом з Лабораторією практичного права та за підтримки студентів юридичного факультету Сумського НАУ провели круглий стіл на тему: «Проблемні питання проекту Кримінально-процесуального кодексу України».

05 жовтня 2012 року викладачами кафедри було організовано і проведено круглий стіл на тему «Проблемні питання Закону України «Про гарантії держави, щодо виконання судових рішень».

2011 рік

24 березня 2011 року викладачі кафедри організували і провели круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа в Україні: проблеми і перспективи».