Студентські наукові роботи

Наукова робота студентів є необхідним елементом освітнього процесу на юридичному факультеті Сумського національного аграрного університету. Тому студентам важливо засвоїти основні вимоги до наукових робіт, викладені у наведеній нижче пам’ятці.

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТАМ ЩОДО ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

Вимоги щодо відповідності принципам академічної доброчесності

Відповідно до Закону України «Про освіту», одним з головних принципів освітньої діяльності є академічна доброчесність. Наукові роботи, підготовлені здобувачами вищої освіти мають бути виконані з дотриманням норм законодавства про авторське право і суміжні права; містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; містити достовірну інформацію про результати власної наукової діяльності, використані методики досліджень. Недопустимими в наукових роботах є плагіат, само плагіат (оприлюднення, частково або повністю, власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів), фабрикація (вигадування даних чи фактів), фальсифікація (свідома зміна чи модифікація вже наявних даних).

Перевірка будь-якої наукової роботи на відповідність принципам академічної доброчесності є обов’язковою для допуску її до захисту або публікації. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти, відповідно до Закону України «Про освіту», можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

Вимоги до змісту

Наукова робота має бути викладена у науковому стилі, відповідати принципам академічної доброчесності, бути належним чином оформлена.

Наукові роботи, незалежно від їх різновиду та обсягу, мають містити три обов’язкових структурних елементи: вступ, викладення основного матеріалу, висновки. Особливої уваги потребує вступ, де розкривається сутність та стан досліджуваної наукової проблеми, її значення, обґрунтування дослідження. Вступ, як правило, має містити такі елементи як:  обґрунтування актуальності теми; аналіз літератури та джерел, які використані при підготовці роботи; формулювання мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження; методів, які застосував автор розкриваючи мету своєї роботи; зазначення практичної або теоретичної значимості роботи. Короткий вступ мають містити навіть тези доповідей на конференції (при цьому можна обмежитися короткою постановкою проблеми). В основній частині роботи послідовно розкриваються питання, які ставить перед собою дослідник. У висновках автор має узагальнити основні результати  своєї роботи.

Наукова вартість дослідження характеризується актуальністю теми, новизною наукового результату, самостійністю висловлених у роботі думок, висновків та пропозицій.

Вимоги до оформлення бібліографічних посилань

При підготовці модульних контрольних робіт та наукових публікацій у виданнях СНАУ застосовуються виключно позатекстові бібліографічні посилання, оформлені в кінці роботи як список використаних джерел та літератури. При цьому слід дотримуватися правил оформлення за наступними прикладами: приклад українською – приклад англійською. Посилання на літературу необхідно робити по тексту у квадратних дужках, де перше число означає порядковий номер у списку використаної літератури, друге – номер сторінки. Наприклад, [1, c. 2].

Слід враховувати те, що у як у вітчизняних, так і у зарубіжних наукових виданнях використовуються різні види бібліографічних посилань (внутрішньотекстові, підрядкові, позатекстові), та різні стилі оформлення бібліографічної інформації. Тому, готуючи публікацію у науковому виданні, слід попередньо ознайомитися із вимогами редакції.

ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ НАУКОВИХ РОБІТ

Окремо слід зупинитися на особливостях здійснення таких видів наукових робіт, як модульні курсові роботи, тези доповідей на наукових конференціях та наукові статті. Підготовка перших двох є обов’язковою для студентів як бакалаврату, так і магістратури. Написання ж наукових статей є обов’язковим для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр».

Модульна курсова робота

Кожна кафедра розробляє методичні рекомендації щодо написання курсових робіт, які включаються до навчально-методичних комплексів з дисциплін. Авторам курсових робіт слід ознайомитися з цими вказівками, оскільки в них зазначається тематика курсових робіт, конкретизуються особливості її підготовки та оформлення відповідно до специфіки навчальної дисципліни. Разом із тим, вимоги до курсових робіт можна узагальнити й звести до основних:

Модульна курсова робота повинна являти собою системне та повне висвітлення обраної теми на основі наукової літератури та нормативних джерел. Текст роботи має бути витриманий у науковому стилі, логічно і послідовно викладений. У модульній курсовій роботі можуть мати місце елементи реферування за умови коректного цитування опрацьованої літератури. Проте, реферування має бути обов’язково поєднане із самостійними авторськими оцінками, висновками і пропозиціями.

Модульна курсова робота повинна мати наступні обов’язкові елементи: титульний аркуш; рецензію наукового керівника; план (зміст); вступ (включає усі елементи, зазначені у розділі «вимоги до змісту» цієї пам’ятки); основну частину; висновки; список використаних джерел і літератури. Зауважимо, що курсові роботи з окремих дисциплін, крім того, можуть включати додаткові елементи (практичні завдання, казуси, тести для самоконтролю, тощо).

Модульна курсова робота друкується на одній стороні форматуА4. Текст друкується у текстовому редакторі MS Word, 14 кегль, гарнітура Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см., поля: зліва – 25 мм, праворуч – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм. Всі сторінки (за винятком титульного аркуша) нумеруються арабськими цифрами, як правило, внизу сторінки, праворуч. Рекомендований обсяг модульної курсової робота – від 25 до 30 сторінок без урахування списку використаних джерел та літератури.

Процедура підготовки роботи включає наступні етапи:

Закріплення за студентом теми модульної курсової роботи. Тематика курсових робіт розробляється і затверджується відповідною кафедрою. Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики робіт на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, затвердженого кафедрою. Виконання декількох курсових робіт на однакову тему не допускається.

Складання попереднього плану роботи – короткого, логічно побудованого переліку питань, які розкривають зміст досліджуваної теми.

Опрацювання наукової літератури та джерел за темою роботи.

Підготовка тексту роботи. При цьому слід пам’ятати, що модульні курсові роботи виконуються у терміни, передбачені графіком навчального процесу, але не пізніше як за два тижні до захисту. Терміни виконання модульних курсових робіт доводяться до студентів на початку семестру.

Рецензування роботи науковим керівником. У разі позитивного висновку робота допускається до захисту. Якщо робота визнана незадовільною, вона повертається автору із зауваженнями і рекомендаціями щодо її доопрацювання або повторного написання.

Захист курсової роботи, який проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника роботи. Захист відбувається за наступним порядком: доповідь автора (до 10 хвилин); відповіді автора на запитання членів комісії та присутніх на захисті студентів; оцінювання членами комісії курсової роботи.

Тези доповіді на науковій конференції

Особливістю цього виду наукової роботи є її лаконічність. Як правило, обсяг тез доповідей коливається в межах 3-х стандартних друкованих сторінок. Однак, незважаючи на невеликий обсяг тез, вони мають відповідати усім вимогам до змісту (відзначатися новизною і актуальністю) та структури (коротка постановка проблеми, викладення матеріалу, висновки) наукової роботи.

Процедура підготовки подібна до описаної для модульних курсових робіт. Відмінність полягає у менш жорстких вимогах щодо вибору теми дослідження і відсутності чітко визначеної форми рецензії наукового керівника. Останній може обмежитись коротким написом (1-2 речення) щодо рекомендації до публікації, зробленим від руки на вільному від тексту місці друкованого варіанту тез.

Автор тез, попередньо проконсультувавшись з науковим керівником, може обрати для участі будь-яку наукову конференцію правової тематики. Проте, найбільш зручним і доступним форматом є участь у науково-практичних конференціях, які відбуваються на базі нашого університету (т.зв. «внутрішніх») щороку в середині листопада (Всеукраїнська студентська наукова конференція) та у другій половині квітня (Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів).

Оскільки вимоги до оформлення та порядку подачі тез залежать від власного бачення її організаторів, автору слід уважно ознайомитися із інформаційним листом конференції. Із вимогами до тез доповідей на внутрішніх конференціях можна ознайомитися у відповідному розділі сайту нашого університету.

Оформлюючи тези доповідей на внутрішніх конференціях слід чітко дотримуватися вимог щодо обсягу тез (вони мають бути не більше 1 аркуша). Зменшення ширини полів, шрифту, міжрядкових інтервалів тощо, не допускається. Тези оформлені з порушенням вимог не приймаються.

Звертаємо увагу авторів на те, що тези на внутрішніх конференціях не передбачають наявності списку літератури. Тому, для дотримання принципів академічної доброчесності, рекомендуємо використовувати внутрішньотекстові посилання на цитованих дослідників та нормативно-правові акти у тексті.

Тези для участі у внутрішній конференції в роздрукованому (з підписом наукового керівника та копією квитанції про оплату оргвнеску) та електронному варіанті (обов’язково зі скріншотом результатів перевірки на плагіат) подаються заступнику декана із наукової роботи.

За рішенням кафедр, найкращі з підготовлених доповідей виголошується під час секційних засідань конференцій. 

Стаття у науковому виданні

Вимоги до оформлення наукової статті можуть дещо різнитися відповідно до позиції редакційної колегії. Проте, існують загальні вимоги до публікацій у наукових виданнях, відповідно до яких обов’язковими елементами статті є:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

3) формулювання мети та завдань дослідження;

4) виклад основного матеріалу дослідження;

5) висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Крім того, у більшості випадків, стаття має містити індекс УДК, анотацію мовою статті та англійською (інколи також російською) мовою. Редакції наукових видань, як правило, приймають наукові статті обсягом 6-12 сторінок.

Як і у випадку із тезами доповідей на конференції, магістрант не обмежений у виборі видання для публікації своєї наукової статті (звичайно ж за умови попередньої консультації із науковим керівником). Проте, найбільш простим форматом є публікація у «Збірнику наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету», який формується двічі на рік у квітні та листопаді. Із вимогами до публікацій можна ознайомитись у відповідному розділі веб-сайту СНАУ.

Якщо ж магістрант вирішив обрати для публікації інше наукове видання, то йому варто попередньо ознайомитися із вимогами до статей, які розміщуються на сайті видання у розділі «Авторам».

Наукові роботи студентів юридичного факультету Сумського НАУ можуть бути подані на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Умови участі у Конкурсі та особливості підготовки конкурсних наукових робіт описані в окремій  пам’ятці.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Положення про організацію освітнього процесу в Сумському національному аграрному університеті (Дивитись)   

Кодекс академічної етики Сумського національного аграрного університету (Дивитись)

Дайджест конференцій (Дивитись) 

Класифікатор УДК  (Дивитись)