Співробітники

Ткаченко Віта Віталіївна

Кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри адміністративного та інформаційного права

E-mail: vita_tkachenko_85@mail.ru

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar

Автобіографічна довідка

Народилась у м. Лебедин Сумської області. Навчалась в Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». По закінченні вищого навчального закладу отримала дипломи із присвоєнням кваліфікації юриста-спеціаліста.

З 2007 року по 2013 рік займала посаду асистента кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

З 2013 року – старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

З 2009 року аспірант заочної форми навчання на отримання вченого ступеня кандидата юридичних наук кафедри адміністративного і фінансового права Київського університету біоресурсів та природокористування. Тема дисертаційного дослідження «Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільтсва» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2009 року по 2011 рік на громадських засадах займала посаду заступника декана з виховної роботи юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

09.04.2014 р. у Національному університеті біоресурсів та природокористування захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільтсва» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2018 р. розпачала навчання в Сумському державному педагогічному університеті імені  А.С. Макаренка на факультеті іноземної та слов’янської філології за спеціальністю   014           Середня освіта (Англійська мова) ОС «Магістр».

Наукові публікації

2021

Підготовка та видання наукової статті  у науковометричній базі Web of science:

Svitlana Zapara, Irina Aristova, Ivan Kravchenko, Maryna Kuznetcova, Vita Tkachenko. Formation оf Practical Skills оf Applicants іn Legal Education Based оа Competent Approach: World Experience аnd Ukrainian Prospects. Ad Alta: Journal оf Interdisciplinary Research. Special Issue №: 11/02/XXI. (Vol. 11, Issue 2, Special Issue XXI. Р. 38-47. URL: http://surl.li/afhrb 

Статті

Ткаченко В.В. Виклики глобалізації та їх вплив на юридичну освіту. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 3.

2020

Підготовка та видання наукової статті  у науковометричній базі Web of science:

Nadiia S. Andriichenko, Oleg M. Reznik, Vita V. Tkachenko, Marina V. Belanuk, Yurii I. Skliar (2020). Smuggling of goods as a strategic threat to the economic security of European States. International law enforcement cooperation against money laundering. Asia Life Sciences.-  Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas Vol. 8 Núm. 15 (2020): Enero-Junio Publicado: 2020-10-19

Підготовка та видання наукової статті у фаховому виданні:

Ткаченко В.В. Правосуб’єктність в міжнародному приватному праві./ Ткаченко В.В.// «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020.- №3. – С. 470-473. URL: http://lsej.org.ua/3_2020/115.pdf. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Ткаченко В.В. Колізійні питання реалізації права на шлюб в міжнародному приватному праві. / Ткаченко В.В. // «Підприємництво, господарство і право». -2020.- № 6.- С.282-286. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/6/48.pdf 

Підготовка та видання колективної монографії за межами України

Aristova I. V., Tkachenko V. V. Information law development in ukraine: The role of scientific law schools // «Проблеми юридичної науки та освіти: Досвід країн ЄС та його провадження в Україні». видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія). -2020.(Знаходиться в редакції, прийнято до друку).

Підготовка та видання наукової статті у фаховому виданні:

Ткаченко В.В. Питання колізійного регулювання договірних зобов’язань/ Ткаченко В.В.// «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління».-2020. (Знаходиться в редакції, прийнято до друку) .( Включено до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.)

2019

Монографії:

Aristova I. V., Tkachenko V.V. Interection of rules of information law of Ukraine and international information law: development trend of legal systems in Ukraine and EU cantries:comparative analysis: Colleective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing, 2019. P. 1-23

2018 рік

Ткаченко В. В. Категорія «правові засади» у методологічній концепції юридичних понятійних утворень / В. В. Ткаченко // Правовой журнал «LegeasiViata». – 2018. – №3 (31). Молдова

2017 рік

Статті

– фахові видання

Ткаченко В.В. Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні / В. В. Ткаченко // Публічне та приватне право. – 2017. – № 2. – C. 77-82.

Ткаченко В.В. Понятійний апарат адаптації інформаційного законодавства україни до європейських правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства / В. В. Ткаченко  // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – C. 82-89.

Ткаченко В.В. Категорія «правові засади» у методологічній концепції юридичних понятійних утворень / В. В. Ткаченко // Правовой журнал «LegeasiViata» №3 (31). Молдова

201рік

Статті

– фахові видання

Ткаченко В.В.Принципы информационного законодательства: настоящее время и перспективы развития / В.В. Ткаченко // Закон и жизнь.  – 2016. – №7. – С. 123 – 127.

Аристова И.В., Ткаченко В.В. Теоретико-методологические принципы адаптации информационного законодательства Украины к международным правовым стандартам: правовая природа, сущность и особенности/Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу // – №1. – 2016. С. – 26-36.

– інші видання

Міжнародні відносини у сфері інформації. Міжнародна наукова конференція[“Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права”],, (м. Львів, 17-18 червня, 2016 р.

Поняття міжнародного інформаційного права як комплексної галузі міжнародного права. Міжнародна наукова конференція [“Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні ”], (м. Харків, 17-18 червня, 2016 р.

Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного інформаційного права. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2016 рік м. Суми.- С. 88-91.

Ткаченко В.В. Проблема стримування і запобігання загрозам в міжнародній інформаційній сфері. / В.В. Ткаченко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 57–60.

2015 рік

Монографії

Ткаченко В.В. Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів: монографія / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко; за заг. ред. Арістової І.В. – К., Редакційно-видавничий центр НУБіП України 2015.-185 с.

Конференції

Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного інформаційного права : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ.  конф. [“Актуальні питання вітчизняної юридичної  науки”], (Суми, 16-17 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Сумський національний аграрний ун-т. – С. : Сумський національний аграрний ун-т.,  2015. –88 – 91 с

Роль міжнародних правових стандартів у формуванні юридичних джерел інформаційного права України : матеріали Міжнар.наук.конф.[“Перспективні напрями наукових досліджень – 2015”], (Братислава-Відень-Будапешт,  17-22 жовтня 2015 р.). –   (т 1) 172-174 с.

Правові засоби адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства : матеріали Міжнар.наук.конф. [“Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів”], (Братислава,  27-28 листопада 2015 р.»

2014 рік

Статті:

– інші видання

1. Правове закріплення принципу максимального оприлюднення інформації в Україні./ В. В. Ткаченко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 58-60.

2. Міжнародні інформаційні правові стандарти, до яких мая адаптуватись інформаційне законодавство України./ В. В. Ткаченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2014. – С. 392

2013 рік

Статті:

– фахові видання

Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства , напрям їх розвитку / В. В. Ткаченко // Правова інформатика . – 2013. – № 2(38) – С.31-37. Електронний ресурс: http://ippi.org.ua/journal/95

Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавста України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат. / В. В. Ткаченко // Правова інформатика. – 2013- № 3 (39). – 81-90. Електронний ресурс: http://ippi.org.ua/journal/98

Институты информационного законодательства Украины: информационные права человека и гражданина / В. В. Ткаченко // Закон и жизнь.-2013- №5 (257).- С. 38-41

– інші видання

Ткаченко В. В. Принципи адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах інформаційного суспільства: Міжнародна науково практична конференція «Шляхи вдосконалення нормативно –правової бази України як основи сталого розвитку суспільства», м. Донецьк, 17-18 серпня 2013 р. –Д. -: Східноукраїнська наукова юридична організація,2013 . –С. 86 -91. Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1521

2012 рік

Статті:

– фахові видання

Приведення інформаційного законодавства України до норм права Європейського Союзу: понятійний апарат / В.В.Ткаченко // Наше право. -2012. №2 –С. 84-89.

Теоретико –правові засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: роль функцій та джерел національного права / В.В.Ткаченко // Наука і правоохорона. -2012. № 4(18) –С.84-90.

– інші видання

Ткаченко В.В. Особливості правового регулювання податкової політики, як методу державного регулювання економіки в контексті: Матеріали Міжнародної науково –практичної конференції (м. Ужгород , 28-29 грудня 2012 р.). Ужгород: «Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства»,2012. – С.143-145.

2011 рік

– інші видання

Ткаченко В.В. Проблеми комплексного забезпечення захисту інформації в Україні: Матеріали науково–практичного круглого столу.(Ірпінь 2011рік). – Ірпінь: «Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко –правовий аспект»,2011. – С.221-223.

2008 рік

– інші видання

Ткаченко В.В. Економічні аспекти інформаційного суспільства: Матеріали Міжнародної науково –практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно–правова культура, освіта, наука», присвячена Всеукраїнському Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008 р., м. Суми, Україна), Суми: Видавництво «Довкілля»,2008. – 216 с.