Кафедра геодезії та землеустрою

Адреса: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, економічний корпус, аудиторія 229 е.

Е-mail: snauztk@ukr.net

Робочі програми (Дивитись)

Загальна інформація

Підготовку фахівців із землевпорядкування та кадастру в Сумському НАУ розпочато в 2004 році. Спеціальність була відкрита у складі агрономічного факультету. У 2006 році створена фахова випускаюча кафедра «Землевпорядкування та кадастру», а з 1 вересня 2007 року спеціальність «Землевпорядкування та кадастр» передано до складу будівельного факультету.

Подальшим етапом в історії кафедри став перехід, у травні  2016 року, на юридичний факультет. З 1 вересня 2018 року кафедра «Землевпорядкування та кадастр» перейменована на кафедру «Геодезії та землеустрою», завідувачем якої було призначено кандидата біологічних  наук, доцента  Скляра Юрія Леонідовича.

Навчання студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій» здійснюється за денною, заочною та дистанційною (в системі Moodle) формами, за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр». Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань геодезії, землеустрою, управління земельними ресурсами, оцінки земель, ведення державного земельного кадастру, охорони та раціонального використання земельних ресурсів, адаптованих до реалій сучасного виробництва.

Склад кафедри – це потужний колектив фахівців: професорів, доцентів, старших викладачів, лаборантів, які активно працюють за різними напрямками. Навчальний процес на кафедрі забезпечується фахівцями високої кваліфікації, в тому числі практиками. Працівники кафедри здійснюють науково-дослідну, методичну та навчально-виховну роботу.

На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються основні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»: «Геодезія», «Правовий процес в землеустрої», «Геодезичні роботи при землевпорядкуванні», «Основи державного земельного кадастру», «Землевпорядне проектування», «Земельне право», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія», «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Картографія», «Оцінка землі і нерухомості», «ГІС в кадастрових системах», «Управління земельними ресурсами», «Наукові основи формування агроландшафтів», «Наукові основи землеустрою», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Моніторинг та охорона земель», «Методологія оцінки нерухомості», «Автоматизація в землеустрої» та ін.

Навчальна лабораторія кафедри «Геодезії та землеустрою», укомплектована сучасними геодезичними приладами, комп’ютерами та програмним забезпеченням, допомагає підготувати конкурентоспроможних та адаптованих до сучасних реалій фахівців. Особлива увага приділяється залученню студентів до наукової роботи. Кафедра виступає співорганізатором щорічних студентських наукових конференцій, а також організовує роботу студентських наукових гуртків.

Навчально-виробничі практики студенти землевпорядники проходять у польових умовах та на виробництві, з використанням сучасних приладів та обладнання. Під час проходження практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані у процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички практичної діяльності.

Кафедра займається науковою діяльністю, яка є актуальною на сучасному етапі розвитку землевпорядного виробництва. Проводяться розробки та дослідження за такими темами: «Формування та упорядкування екологічно-сталих агроландшафтів», «Актуальні методики землевпорядного проектування», «Формування земельних відносин в ринкових умовах», «Теоретико-методичні та методологічні засади розвитку землеустрою на різних ієрархічних рівнях», «Стан Державної геодезичної мережі України: порівняльний аналіз  сучасного стану, методи підвищення якості зйомочної мережі».

Методична робота кафедри включає: комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін, розробку навчально-методичних комплексів, підготовку програм, навчальних та методичних посібників, практикумів, рекомендацій щодо проведення лабораторно-практичних занять, виконання самостійної роботи студентів по курсовому та дипломному проектуванню, які постійно оновлюються, вдосконалюються та передбачають ефективне використання сучасних форм і методів навчання. Під час занять активно використовуються інтерактивні засоби навчання, ділові ігри, дискусії та ін.

Випускники кафедри «Геодезії та землеустрою» нині виконують роботи з проведення інвентаризації земель, розроблення проектної документації із землеустрою,  грошової оцінки земель та нерухомості, займаються розробленням проектів формуванням нових сільськогосподарських підприємств на приватно-орендних засадах та впорядкуванням їхніх територій, реєстрації прав на земельні ділянки та об’єкти нерухомості з  внесенням та оновленням цієї інформації в автоматизовану систему державного земельного кадастру і т. ін.

Можливості працевлаштування

Магістри за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» мають широкі можливості працевлаштування в системі органів земельних ресурсів; в органах місцевого самоврядування; в науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою; в центрах  державного земельного кадастру; в державних установах; в приватних підприємствах, які займаються розробкою документації із землеустрою та проводять геодезичну зйомку місцевості; в державних топографо-геодезичних та картографічних підприємствах та ін.

До складу кафедри входять: 

Скляр Юрій Леонідович – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент; 

Третяк Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор;

Михайлов Андрій Миколайович – доктор економічних наук, професор;

Малашевський Микола Андрійович – кандидат технічних наук, доцент;

Макарова Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент; 

Мартиненко Володимир Олександрович – кандидат держуправління, доцент;

Богінська Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, ст. викладач; 

Капінос Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, ст. викладач;

Бойченко Руслан Вікторович – старший викладач;

Гончаров Віктор Володимирович – старший викладач;

Канівець Олена Миколаївна – старший викладач;

Резвушкин Юрій Борисович – старший викладач; 

Прокопенко Наталія Іванівна – зав. навчальної лабораторії, ст. викладач;

Гримайло Марина Олександрівна – лаборант кафедри.