ПРАКТИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

293

«Міжнародне право»

(Дивитись)

081

«Право»

193

«Геодезія та землеустрій»

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу  в Сумському НАУ», затвердженого наказом ректора від 08.04.2015 р. № 112-К, та «Положення про організацію виробничої практики студентів СНАУ», ухваленого вченою радою СНАУ від 29.12.2014 р., затвердженого наказом ректора від 31.12.2014 р. № 425, з метою закріплення науково-теоретичного та практичного рівнів підготовки студентів юридичного факультету практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах установах та організаціях та у структурних підрозділах університету відповідно до навчальних планів.

Навчальними планами університету передбачено два види практики:

/ навчальна (після 2 курсу освітнього ступеню «бакалавр»)

/ виробнича (на 4 курсі освітнього ступеню «бакалавр»)

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Навчальна практика студентів юридичного факультету Сумського НАУ є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навички правозастосовчої практичної діяльності. У період навчальної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів–практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою навчальної практики студентів є:

Закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного права та інших галузей права;

Формування навичок та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Мета навчальної практики досягається через вирішення таких завдань:

Закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

Уміння творчо застосовувати одержані знання в правовій, судовій та правоохоронній, цивільно–правовій та іншій юридичній діяльності;

Ознайомлення студентів із структурою та функціонально–організаційними особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;

Цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів, суб’єктів господарської діяльності тощо ( за можливості їх відвідування);

Формування практичних навичок складання, ведення та зберігання процесуальної документації;

Сприяння розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з нормами законодавчих актів;

Ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій (за можливості їх відвідування);

Адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, формування правової культури та професійної етики юриста;

Усвідомлення студентами юридичного факультету необхідності отримання практичного досвіду в сфері правозастосовчої та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання.

Навчальна практика проводиться на базі юридичної клініки “Довіра” Сумського НАУ.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Виробнича практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань студентів, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів, вивчення законодавства України, яке регулює сферу їхньої діяльності, ознайомлення з документацією, що опосередковує професійну діяльність юриста.

Відповідно до зазначеної мети безпосередніми завданнями виробничої практики є:

Закріплення і практичне використання здобутих знань з фахових дисциплін;

Ознайомлення з структурою судових та правоохоронних органів, юридичних служб, органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств і організацій, адвокатів, нотаріусів;

Ознайомлення з особливостями функціонування зазначених органів, установ та їх структурних підрозділів, що забезпечують відповідне юридичне обслуговування;

Формування професійної ідентифікації майбутніх юристів та їхньої професійної самосвідомості;

Засвоєння технології прийняття й реалізації юридично значущих рішень;

Набуття досвіду виконання професійних обов’язків, виховання почуття персональної відповідальності;

Розвиток аналітичних здібностей у студентів на підставі досвіду безпосередньої практичної роботи;

Практика забезпечує безперервність та послідовність одержання необхідного обсягу практичних знань, які відповідають освітньому ступеню бакалавра за спеціальністю «Правознавство».

Виконуючи завдання практики, студенти повинні проявити творчий, системний підхід до аналізу і оцінки стану організації правової роботи на підприємстві, здійснення правозастосовчої діяльності, сформувати пропозиції щодо її подальшого вдосконалення. Виробнича практика надає студентам можливість набути практичних навичок за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої професійної діяльності.

Практика проводиться в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, які відповідають меті практики. За можливості забезпечення належних умов для проходження практики студенти можуть направлятися до приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих.

Вибір установи, підприємства або організації для проходження практики здійснюється з урахуванням:

Можливості організувати робоче місце практиканта і забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з досвідом практичної роботи;

Рівня організації правової роботи;

Науково-дослідницьких інтересів студентів.

Місце проходження практики визначається кафедрою приватного та соціального права разом з відповідним підрозділом університету та з урахуванням договорів між підприємствами та СНАУ. Студенти можуть самостійно (за дозволом випускової кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для розподілу.

З метою ефективного проходження практики підписано договори про співпрацю про взаємодію та співробітництво з Територіальним управлінням державної судової адміністрації у Сумській області,  Сумським окружним адміністративним судом, Господарським судом Сумської області, Територіальним управлінням юстиції в Сумській області, судовою адміністрацією тощо.

ДОКУМЕНТИ

Договори та меморандуми про співпрацю (Дивитись)

Договір про проведення практики (Завантажити)

Методичні рекомендації виробничої практики

Методичні рекомендації навчальної практики

Бази проходження практики (Дивитись)

Договір про співрацю (Завантажити)

Графік проходження практики

Щоденник практики