Співробітники

Арістова Ірина Василівна

Професор, доктор юридичних наук кафедри адміністративного та інформаційного права

Електронна адреса: aristova07@gmail.com

Europass: Curriculum Vitae

Scopus Preview

Google scholar

Автобіографічна довідка

З 1970 по 1975 рік навчалася в Харківському інституті радіоелектроніки на факультеті обчислювальної техніки за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини», отримала диплом з відзнакою.

З вересня 1975 року по квітень 1994 року працювала в Інституті проблем машинобудування НАН України на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника.

У 1984 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

З квітня 1994 року по червень 2007 року працювала в Харківському університеті внутрішніх справ (служба в органах внутрішніх справ України, полковник міліції у відставці) на посадах старшого викладача, доцента, професора.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право».

У 1996 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі прикладної математики.

У 2006 році було присвоєне вчене звання професора по кафедрі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

З 2007 року – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.

Арістова І. В. є керівником наукової школи «Правові засади інформаційного суспільства, заснованого на знаннях, та інформаційної держави».

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Теорія інформаційного права України:

Теорія інформаційних правовідносин;

Інструментальна теорія права: розвиток

Механізм правового регулювання інформаційних відносин.

Інформаційне суспільство та інформаційна держава: методологія й правові питання:

Державна інформаційна політика;

Цифрова та когнітивна нерівність;

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій: правове регулювання.

Інформаційне законодавство: національне та міжнародне:

Систематизація інформаційного законодавства України;

Адаптація інформаційного законодавства України;

Порівняльно-правові дослідження..

Публічно-сервісна діяльність в Україні:

Публічні послуги: теорія і практика

Під керівництвом І.В. Арістової підготовлено 16 кандидатів юридичних наук.

Опубліковано більше ніж 150 наукових праць, з них 19 монографій ( у т.ч. 7 – колективних). Займається підготовкою та атестацією науково-педагогічних кадрів: є керівником аспірантів та здобувачів, що здійснюють дисертаційні дослідження з юридичних наук за спеціальністю 081 «Право».

Арістова І.В. є членом редколегії наукових періодичних видань – «Інформація і право», «Публічне право»,  «Приватне та публічне право», які включені до переліку фахових видань України (категорія «Б») з юридичних наук.

Арістова І. В. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (докторська рада у НДІІП НАпрН України).

Арістова І.В. є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та експертом Наукової ради МОН України за спеціальністю «Право»

За досягнення у науково-педагогічній діяльності нагороджена відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ-го ступеня (2004 року) нагрудним знаком «За відзнаку у службі» ІІ-го ступеня (2003 р.); знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004р.); Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2013 рік).

НАУКОВА РОБОТА