Співробітники

Роговенко Олег Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

E-mail: oleg-rogovenko@i.ua

Europass: Curriculum Vitae 

Google scholar

Автобіографічна довідка

У 2000 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство».

У 2002 році закінчив СНАУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – правове забезпечення АПК.

З 2000 до 2001 року працював викладачем історії та психології в технікумі СНАУ.

З липня 2003 року – заступник декана з навчальної та фінансової діяльності юридичного факультету.

З січня 2006 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін.

З листопада 2008 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У лютому 2012 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у НУБіП України м. Київ.

З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри адміністративного та інформаційного права.

27.07.2017 отримав сертифікат В2 № 000958993.

У 2018 році було присвоєне вчене звання доцента по кафедрі адміністративного та інформаційного права.

НАУКОВА РОБОТА

2020 рік

Підготовка та видання друкованих праць

SCOPUS

Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko,Oleh V. Rohovenko, Nataliia V. Volchenko and Nataliia V. Klietsova. Participatory budget as a tool for local community development in ukraine.- “International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 16–25; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com)”.

Підготовка та видання наукової статті у фаховому виданні:

Роговенко О.В. Етнокультурна спадщина регіонів України в питанні адміністративно-територіального поділу. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. №2. С.14-19 (Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук).

Роговенко О.В. Муніципалітет як суб’єкт місцевого самоврядування. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020. №3. С.32-37 (Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Роговенко О.В. Індикатори ефективності визначення адміністративно-територіального поділу в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2020. № 8 (30) / 2020. С.45-52 (Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International(ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBid; Наукова періодика України).

2019 рік

Статті

Роговенко О.В. До питання про посадові обов`язки старости. Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Київ.: Науково-дослідний інститут публічного права. 2019. Випуск 3. Т. 2 C. 52-59.

Роговенко О.В. До питання про посадові обов`язки старости. Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Київ.: Науково-дослідний інститут публічного права. 2019. Випуск 3. Т. 1. (Знаходиться в редакції).

Роговенко О. В. Поняття та характеристика суб`єктів муніципальної правотворчості з позиції нових методологічних підходів/ О.В. Роговенко// Часопис Київського університету права. 2019/2. С. 72-79.

Роговенко О. В. Становлення муніципальної правотворчості як самостійного виду державної діяльності в Україні та світі/ О.В. Роговенко// Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». 2019. Серія: Право, №3. С. 34-42.

Роговенко О.В. Правовий статус і порядок утворення органу самоорганізації населення / О.В.Роговенко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.-2019.-№57.-С.52-57.

Роговенко О. В. Муніципальна влада або влада місцевого самоврядування: до питання при призначення понятійного апарату. Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2019. Випуск 1. С. 39-44 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

2018 рік

Роговенко О. В. Методологічні засади дослідження муніципальної правотворчості. Публічне та приватне право. 2018. № 4. С. 11-17 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

2017 рік

Статті

SCOPUS

Rohovenko O.V., Zapara S.I., Melnik N. M., Cramar R.I. / / The current status of the local self-government reform in Ukraine: preliminary conclusions and outlook / O.V.Rohovenko, S.I.Zapara, N. M. Melnik, R.I.Cramar / Journal of Advanced Research in Law and  Economics,  Volume  VIII,  Spring,  1(23):  178  –  185.

Oleh V. Rohovenko, Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy M. Kulish The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects / I. V. Aristova, S. I. Zapara, A. M. Klochko, O. V. Rohovenko, M. Y. Kuznetsova, A. M. Kulish // International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN : 0972-7302 . – 2017. – № 22. – С. 1-9.

Фахові  видання

Роговенко О. В. , Запара С. І. Participatory Budget as a Tool for Local Community Development in Ukrain / О. В. Роговенко, С. І. Запара // Finance and Management Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND 2017 Volume 2(1). – P.26-41.

Роговенко О. В. The importance of the principle of “rule of  law” in the normative activities of municipal authorities/ О. В. Роговенко // Science and Education a New Dimension, 2017. September 2017 // http://scaspee.com/all-materials/the-importance-of-the-principle-of-rule-of-law-in-the-normative-activities-of-municipal-authorities-o-v-rohovenko  Р.36-39

Роговенко О. В. Розвиток лексеми «муніципальна влада» / О. В. Роговенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – № 43 (Т. 1). – C. 85-89.

Роговенко О. В. Принципи муніципальної нормотворчості: національний досвід та європейська практика / О. В. Роговенко //  Науковий журнал «Приватне та публічне право» . – 2017. – № 3. – C. 35-40.

Інші видання

Роговенко О.В. Концептуальні підходи до визначення поняття й змісту місцевого самоврядування / О.В. Роговенко // Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: збірник статей та тез наукових повідомлень за матеріалами наукової конференції, м. Харків, 23 жовтня. – 2017. – С. 126-133.

Роговенко О.В. Запровадження належного урядування (good gov ernance) в Україні/О. В. Роговенко: Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – С.232-233.

Роговенко О.В. Особливості реформування місцевого самоврядування в україні: анотований огляд /О. В. Роговенко: Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С.63-66.

Роговенко О.В., Пинчук Б. В. Партиципаторний бюджет місцевих рад / О. В. Роговенко, Б. В. Пинчук // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети», м. Одесі 20-21 січня 2017 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 19-22.

Роговенко О.В. Критоерії прведення децентралізації в Україні / О.В. Роговенко // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». м. Запоріжжя. – 2016. – № 3 .– C. 35-38.

Роговенко О.В. Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії / О.В. Роговенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2011. – №3 – С. 77 – 83. Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1559

Роговенко О.В Шляхи вдосконалення правового регулювання охорони прибережної смуги морів як комплексного об’єкта правового регулювання / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №157. – Київ, 2011. – С. 166 – 171.

Роговенко О.В До питання про формування прибережної смуги морів / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №165. – Київ, 2011. – С. 210 – 214.  Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1560

Роговенко О.В. Про необхідність застосування терміну «прибережна смуга морів» як узагальнюючої правової категорії / О.В. Роговенко // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк 25 лютого 2011 р.): Спеціальний випуск. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2011. – С. 50-54.

Тези доповідей на конференціях

Роговенко О.В. Право депутатської недоторканості в Україні: проблеми теорії та практики / О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 32–34.

Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти місцевого самоврядування: теорія та практика реалізації в Україні/ О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 51–54.

Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти у сфері місцевого самоврядування. Науково –практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 рік м. Cуми. –С. 338.

Роговенко О.В. Щодо реформування місцевого самоврядування в україні в контексті наближення до міжнародних правових стандартів. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 81-84.

Роговенко О.В. Територіальна оргвнізація влади в Україні: проблеми та перспективи. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 84-86.

Роговенко О.В. Посадове регламентування в сфері місцевого самоврядування./ О.В. Роговенко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 53-55.

Роговенко О.В., Лоїк Є.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Конституційне правове регулювання діяльності політичних партій Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Чеперис Е.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Забезпечення конституційним правом та свободою людини і громадянина в процесі діяльності органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Горбач А.Л. студент 4 курсу юридичного факультету. Організаційно-правові проблеми реалізації повноваження органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Шестерньов Д. студент 4 курсу юридичного факультету. Територіальні громади як не відповідальна складова демократичного устрою в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В., Жуков А.С. студент 4 курсу юридичного факультету. Судовий захист прав і свобод людини в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). Суми, 2011. – С. 420-421.

Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми: СНАУ, 2011. – С. 420-421.

Роговенко О.В. Правові аспекти конституційного захисту прав та інтересів селян// Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.) Т.1. – Суми, 2009. – С. 313.

Роговенко О.В. Інформаційний розвиток фонду громад. // Матеріали МНПК “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно – правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 – 17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – 158 с.

Роговенко О.В., Кравченко О. Гарантії депутатської діяльності. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.

Роговенко О.В., Панченко Д. Ефективність виборчих систем. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.