Співробітники

Третяк (Другак) Валентина Миколаївна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри геодезії та землеустрою

E-mail: valentyna.tretiak@snau.edu.ua

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar

Автобіографічна довідка

Народилась 08 вересня 1967 р. в с. Сапижанка Шаргородського району Вінницької області.

В 1989 році закінчила Камянець-Подільський сільськогосподарський інститут

З 1991 по 1992 р. працювала економістом фінансово-кредитного відділу Інституту аграрної економіки УААН.

З 1995 по 1997 р. Головний спеціаліст, провідний спеціаліст

відділу оцінки земель управління державного земельного кадастру в Державному комітеті України по земельних ресурсах

В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

З 1997 по 1998 р. начальник  управління балансів продовольчих ресурсів в Міністерстві агропромислового комплексу України

З 1998 по 2000 р. начальник аналітично-методичного відділу в Центрі державного земельного кадастру при Держкомземі України

З 2000 по 2003 р. директор ТОВ “Центр земельної реформи України”.

З 2003 по 2011 р. професор, доцент кафедри землевпорядного проектування в Національному університеті біоресурсів та природокористування України.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природо користування та охорони навколишнього середовища»

З 2011 по 2018 р. професор кафедри екології та економіки землекористування в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Мінекології України

З 2018 професор кафедри геодезії та землеустрою в Сумському національному аграрному університеті.

Основні навчальні дисципліни: «Наукові основи землеустрою», «Землевпорядне проектування»

НАУКОВА РОБОТА

Навчальні посібники, підручники

Землевпорядне проектування землеволодінь та землекористувань засобами програм MAPINFO та SURFER: Навчальний посібник. / Третяк А.М. Другак В.М.,Романський М.М., Музика А.О. – Київ, ТОВ.”ЦЗРУ”, 2003. – 95 с.

Менеджмент в землевпорядкуванні. Навчальний посібник. / Третяк А.М., Сохнич А.Я., Другак В.М., Смоленська Л.І., Третяк Р.А. К.: ТОВ ЦЗРУ, 2004.– 344 с.           

Формування меж адміністративно територіальних утворень: Навчальний посібник. / Третяк А.М., Другак В.М, Третяк Р.А. –  К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004.– 85 с.   

Методологія та методика наукових досліджень у землевпорядкуванні: Навчальний посібник. / Третяк А.М. Другак В.М. – К.: Аграрна наука, 2005.– 300с.

Землевпорядне проектування: еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств: навчальний посібник (гриф МінАПК України)./ Третяк А.М. Другак В.М., Третяк Р.А., Гунько Л.А. – К.: Аграрна наука, 2007. – 120 с.           

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування: навчальний посібник (Гриф Міністерства науки і освіти України)/ Третяк А.М. Другак В.М. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013.– 256 с.

Стандартизація та нормування у землеустрої: навчальний посібник. / Третяк А.М., Другак В.М., Колганова І.Г. – К.: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2013.– 224 с.           

Землевпорядне проектування: організація територій сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою: навчальний посібник (Гриф Міністерства науки і освіти України) / Третяк А.М., Другак В.М., Гунько Л.А., Гетьманчик Л.П. –  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014.– 236 с.

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні: навч. посібник (Гриф Міністерства освіти і науки України)/ Під заг. ред. Третяка А.М. – Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А..– Херсон: Олді-плюс, 2016. – Ч. 4. – 184 с.;

Землевпорядне проектування: впорядкування землево­лодінь і землекористувань та організація території сільськогоспо­дарських підприємств: навч. посібник (Гриф Міністерства освіти і науки України)./ Під заг. ред. Третяка А.М. – Третяк А.М., Третяк В.М., Гунько Л.А. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – Ч. 3. – 172 с.

Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів : навч. посіб. / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.А. Третяк. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 180 с.

Монографії 2016-2018

Третяк А.М., Третяк В.М.: Землевпорядне проектування: впорядку­вання існуючих землеволодінь і землеко­ристувань та організація території сільсько­господ­дарських: монографія / Третяк А.М., Третяк В.М.: Херсон,  Грінь Д.С., 2016. – 200 с.

Капіталізація землекористування населених пунктів в процесі зміни їх меж та трансформації видів використання земель. Монографія / Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А., Лобунько А.В.. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. –  133 с.

Склад, структура та зміст «Програми використання і охорони земель та інших природних ресурсів на територіях об’єднаних територіальних громад» на прикладі Деснянської об’єднаної територіальної громади Козелецького району Чернігівської області: [монографія] / А.М. Третяк , В.М. Третяк, В.О. Леонець, Н.А. Третяк, Н.О. Капінос.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. – 2016. – 144 с.

Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення: [монографія] / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк; під заг. ред. А.М. Третяка. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 522 с.

Участь в розробці законодавчо-нормативних документів:

Проект Закону України «Про державний земельний кадастр» (1998 р.)

Проект Закону України «Про оцінку земель» (2003 р.)

Проект Закону України «Про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення» (2005 р.)

Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо правового режиму земель колективної власності» № 1465 від 15 12 2014 р. подано у ВР України та зареєстровано

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання застосування сівозміни у сільському господарстві» № 1253 від 04.12.2014 р. подано у ВР України та зареєстровано

Проект Закону України  «Про садівництво громадян» № 1467 від 15.12. 2014 р. подано у ВР України та зареєстровано

Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують підвищення ефективності управління плануванням розвитку землекористування територіальними громадами на території сільських (селищних, міських рад)»  № 2433 від 19.03. 2015 р. подано у ВР України та зареєстровано

Статті в наукових фахових виданнях 2013-2018

Другак В.М., Третяк Н.А. Методологічні засади  формування екології землекористування в системі суспільних інтересів Екологічні науки. – 2013. – №1. – С.61-68.

Третяк А.М., Другак В.М. Формування сталого землекористування сільських територій: європейський досвід Землеустрій кадастр та моні­торинг земель. – 2013. – №1-2. – С.64-73.

Другак В.М., Третяк М.А. Економічні інстру­­менти державної земель­но-екологічної полі­ти­ки у сфері вико­рис­та­ння природних ре­сурсів сільських тери­торій Землеустрій кадастр та моніторинг земель. – 2013. –№1-2. – С.95-100.

А.М.Третяк, Другак В.М., І.Г. Колганова. Стандартизація та нор­мування у земле­устрої: інновації нав­чальної програми Землевпорядний вісник. – 2013. –№2. – С.45-49.

А.М. Третяк, Другак В.М., І.Г. Колганова Інновації в землеуст­рої: авторський нагляд за виконанням  проек­тів землеустрою щодо впорядкування  земле­користування сільсь­когосподарських підприємств Землевпорядний вісник. – 2013. – № 4. – С.23-28.

Другак В.М. Земельна політика що­до створення сис­теми  еколого-еконо­мічного адміністру­вання землекористу­вання в Україні Землевпорядний вісник. – 2013. –№6. – С.29-32.

Третяк А.М., Другак В.М., Вольська А. Концептуальні засади іпотечного кредиту­вання під заставу зе­мель сільськогоспо­дарського призначе­ння та їх землеустрою Економіст. – 2013. – №8. – С.31-33.

Другак В.М. Економіка землеко­ристу­вання домашніх господарств сільсь­ких територій: поня­ття та сутність. Землеустрій кадастр та моні­торинг земель –  2013. – №3, С. 34-39.

Другак В.М. Екологія землеко­ристування в системі суспільних земельних інтересів україни Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-техніч­них праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – 400 с. – с.72-79

Другак В.М. Складові системи державного адміні­стрування екологіч­ного розвитку земле­користування в Україні Землевпорядний вісник. – 2014. –№1. – С.15-18.

Другак В.М. Методологічні особ­ливості формування сільськогосподарсь­кого землекористува­ння в умовах нових земельних відносин Агроінком. – 2013. – № 10-12. – С.56-62 

Другак В.М.  Сутність економіки сільськогосподарсь­кого землекористу­вання в умовах нових земельних відносин Вісник Сумського націон. аг­рарного університету. Се­рія «Еко­но­міка і ме­не­дж­­мент». Випуск 12(58), 2013. – С. 52-56.

Другак В.М. Economic and ecolo­gical features of the formation of agricul­tural land use in terms of new land relations Землеустрій кадастр та моніторинг земель. – 2013. – № 4. – С.65-68.

Другак В.М., Поліщук В.Г. Економічна сутність земельної іпотеки на засадах ринку права оренди землі Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –2014. – № 1-2 . – С. 32-40.

Другак В.М.,  Свентух В.Ю. Земельні відносини в природокористувані: проблеми відносин власників земельних часток (паїв) та сільськогосподарських підприємств на територіях НПП. Екологічні науки. – 2014. – № 2. с.

Третяк А.М., Другак В.М. Концепція розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –2014. – № 1-2 . – С. 133-142.

Третяк А.М., Другак В.М.Якими повинні бути проекти землеустрою щодо організації сівозмін. // Землевпорядний вісник. – 2014. –№6. – С.29-33.

Третяк В.М., Юрченко А.Д., Лобунько Ю.В.Проблеми оптимізації режиму землекористування територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –2014. – № 3-4 . – С. 123-144.

Третяк В.М. Юрченко А.Д., Лобунько Ю.В. Проблеми удосконалення змісту і порядку ведення кадастру природно-заповідного фонду. Збалансоване природокористування. – 2014. -№4. – с.59-64.

Третяк В.М., Ю.В. Лобунько Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин Землевпорядний вісник. –2015. – № 3. – С. 29-33.

Третяк В.М., Поліщук В.Г. Оцінка заставної вартості землекористування сільськогосподарських підприємств із врахуванням ризиків орендних та іпотечних відносин. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 2-3. – с. 81-89.

А.М. Третяк, Третяк В.М. Проблеми формування інституціонального середовища ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв) та роль землеустрою у їх вирішенні. Землевпорядний вісник. –2015. – № 6. – С. 28-32.

А. Третяк, Третяк В.М. Поняття, сутність та зміст раціонального використання землі: теорія, методологія та практика. Землевпорядний вісник. –2015. – № 8. – С. 21-25.

Третяк В.М., А.Д. Юрченко, Ю.В. Лобунько Проблеми удосконалення інституціональної бази управління природно-заповідним фондом України Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 1. – с. 65-73.

Третяк В.М.,  В.Ю. Свентух Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарського земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2015. – № 4. – с. 58-65.

Третяк В.М. Екологічна сталість землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарського земель / Третяк В.М., Свентух В.Ю. // Екологічні науки. – 2016. – № 10. – С. 139-146.

Третяк В.М. Проектування землекористування структурних елементів екомережі на місцевому рівні. / Третяк В.М., Гунько  Л.А. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1-2. – 2016. – С. 47-52.

Третяк В.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / Третяк В.М., Гунько  Л.А. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 3. – 2016. – С. 47-53.

Третяк В.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей. / Третяк А.М., Третяк В.М., Капінос Н.О. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 3. – 2016. – С. 65-71.

Третяк В.М. Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою / Третяк А.М., Третяк В.М., Пендзей Л.П. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1-2. – 2016. – С. 128-135.

Третяк В.М. Стан та проблеми методичного забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. // Збалансоване природокористування № 2. – 2016. – С. 113-117.

Третяк В.М. Удосконалення методики оцінки земель сільськогоспо­дарського призначення в Україні / Третяк А.М. Третяк В. М., Ковалишин О. Ф., Третяк Н. А. // Економіст. – № 5. – 2016. – С. 38-40.

Третяк А. М. Парадигма реформування суспільних поглядів на систему нагляду за дотриманням законодавства в природоохоронній галузі / Третяк А.М., Третяк В.М. // Екологічні науки. – 2016. – № 10. – С. 123-129.

Третяк А.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні / Третяк А.М., Третяк В.М. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2017. – С. 4-12

Третяк А.М. Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об’єднаних територіальних громад. / Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А.  // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2017. – С. 21-27.)

Третяк А.М. Нова методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: позитивні та негативні сторони. / Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Кришеник Н.І.  // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2017. – С. 35-42.

Третяк А.М. Нова модель земельного устрою в Україні у зв’язку із реформою місцевого самоврядування. / Третяк А.М., Третяк В.М., Панчук О.Я.  // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 2. – 2017. – С. 3-13.

Третяк В.М. Професія землевпорядника на ринку праці потребує розширення спеціальностей та спеціалізацій. Третяк А.М., Третяк В.М., Дорош Й.М., Дорош О.С. Землевпорядний вісник. №4. 2018. С. 70-73.

Антон Третяк, Валентина Третяк, Олександра Ковалишин, Андрій Тарнапольський. Розвиток земельного кадастру як самостійної галузі наукового знання. Землевпорядний вісник. №5. 2018. С. 30-33.

Третяк А.М., Третяк В.М. Проблеми індикаторів оцінки стану досягнення цілей Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Моніторинг та індикатори нейтрального рівня деградації земель в Україні. Збірник статей // під ред. Л.Д.Проценка. – Простір-М , 2018.- 96 с., с. 67-77.

Третяк В.М. Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання. Третяк А.М., Третяк В.М., Панчук О.я., Ковалишин О.Ф., Тарнапольський А.В. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2018. – С. 36-45

Третяк В.М. Професія землевпорядник на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції. Третяк А.М., Третяк В.М., Дорош Й.М., Дорош О.С. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2018. – С. 84-94

Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: Оцінка результатів у контексті якості життя і безпеки населення Землевпорядний вісник. №11. 2018. С. 30-33.

Третяк А.М. Третяк В. М., Третяк Н.А. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2018. с. 12-21.

Третяк А.М. Третяк В. М., Дюміна К.О., Правові та екологічні проблеми внутрішньої організації території землекористувань підприємств, установ, організацій і громадян в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1. – 2018. с. 91-96.

Третяк А.М., Дорош Й.М., Третяк В. М., Дюміна К.О. Просторове планування землекористування в системі наукових досліджень НААН. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 3. – 2018. с. 4-13

Антон Третяк, Валентина Третяк, Олександра Ковалишин, Андрій Тарнапольський. Розвиток земельного кадастру як самостійної галузі наукового знання. Землевпорядний вісник. №5. 2018. С. 30-33.

Статті в інших виданнях:

Другак В.М. Розвиток правовідно­син у сфері економіки землекористування: філософсько-історич­ний аспект. Земельне право України: теорія і практика. – 2013. –№ 1. – С. 20-27. 0,58

Третяк А.М., Другак В.М.  Проблеми правового режиму земель колек­тивної власності та їх регулювання. Земельне право України: теорія і практика. – 2013.–№ 3. – С. 7-12. 0,45/0,2

Третяк А.М., Другак В.М. Інституціональне се­ре­довище формування та адміністрування сталого землеко­ристування сільських тери­торій: досвід євро­пей­ського союзу. Земельне право України: теорія і практика. – 2013. – № 5. – С. 6-17. 0,81/0,35

Третяк А.М., Другак В.М., Вольська А.О.  Інституціональне середовище іпо­теч­ного кредитування під зас­та­ву земель сільськогоспо­дарсь­кого призначення і їх земле­устрою в Україні. Земельне право України: теорія і практика. – 2013. – № 8. – С. 23-30. 0,59/0,22

Другак В.М., Поліщук В.Г. Інституційна інф­ра­структура іпотечного кредитування під заста­ву землі сільсь­ко­госпо­дарського при­значення та її полі­п­шень: історичний досвід Земельне право України: теорія і практика. – 2013. № 10. – С. 32-40. 0,67/0,4

Третяк А.М., Другак В.М., Свентух В.Ю. Інституціональні засади формування економічних і правових відносин між власниками земельних часток (паїв) та сільськогосподарськими підприємствами Земельне право України: теорія і практика. –2014. –№ 2 . – С. 12-20.

Третяк А.М., Другак В.М. Головні функціонали буття і критерії політики сталого розвитку України як унікальної європейської цивілізації Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наук. вид. в 2-х том. –  К.: «Юрисконсульт», 2014.- 304 с. С. 188-194.

Третяк А.М., Другак В.М. Якість життя, здоров’я нації і безпека України – головні функціонали буття і критерії інституціо­налізації соціально-еконо­мічної та екологічно-земельної політики держави // Земельне право України: теорія і практика. – 2014. –№ 4 . –с. 10-17. фахове

Третяк А.М., Другак В.М. Удосконалення державної реєстрації договорів оренди землі в сільському господарстві Земельне право України: теорія і практика. –2014. –№ 5-6 . – С. 22-24.

А.М. Третяк, Третяк В.М. Концептуальні засади розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Зб. наук праць. Част. 2. К.: КНУКіМ, 2015. – 268 с. с. 121-130.