Співробітники

Макарова Вікторія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії та землеустрою

E-mail: victoria.makarova24@ukr.net

Web of Science ID: U-1405-2018

Europass: Curriculum Vitae 

Reserch ID: W-3496-2018

Scopus ID: 

Google scholar

ORCID

Автобіографічна довідка

Народилася 24 жовтня 1983р., м. Ромни, Україна.

1999 – 2002рр. – навчання в коледжі Сумського національного аграрного університету,  спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», диплом з відзнакою.

2003-2005рр. – навчання в Сумському національному аграрному університеті, спеціальність «Облік і аудит», диплом з відзнакою.

2009р. – навчання на курсах експертів з оцінки землі, Свідоцтво експерта-оцінювача землі

2002-2008рр. – старший лаборант кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2008-2013рр.- асистент кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2013-2016рр. – старший викладач кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2016 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему: «Еколого-економічні обмеження розвитку земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві»

2016р.-2019рр.- доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу Сумського НАУ.

2017-2018рр. – навчання в Сумському національному аграрному університеті, спеціальність «Технології харчування», диплом з відзнакою.

2018р. – присуджено вчене звання доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу СНАУ.

З 2019 – заступник декана факультету економіки і менеджменту з навчальної роботи, доцент кафедри маркетингу та логістики, доцент кафедри геодезії та землеустрою за сумісництвом.

Основні навчальні дисципліни: «Експертна оцінка земель», «Методологія оцінки нерухомості »,  «Іпотека землі і нерухомості», «Прогнозування використання земель».

 НАУКОВА РОБОТА

2020 рік

Монографії

Стале сільськогосподарське землекористування: реалії та перспективи розвитку: Монографія (розділ 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.4, 2.5). За заг. ред. В.В. Макарової. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. 90 с. (внесок здобувача запропоновано методичний підхід до визначення орендної плати за сільськогосподарські угіддя – 0,8 д.а.). 

Наукові статті

Макарова В.В. Ефект «декаплінгу» в контексті організації сталого сільськогосподарського землекористування. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 2020. № 1. Режим доступу: URL:http://www.economy.nayka.com.ua/op=7576

Макарова В.В., Михайлов А.М. Організаційні моделі землекористування як важливий складник сталого аграрного виробництва. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіка та інновацій. 2020. Вип. 38. С. 286-292.

Макарова В.В. Принцип Парето в контексті організації сталого аграрного землекористування. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. Запоріжжя. 2020. Вип. 1 (18). С. 220-224.

Макарова В.В. Маркетингова різновекторність у формуванні цінності і ціни сільськогосподарських угідь. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. 2020. № 3. Режим доступу: URL:http://www.economy.nayka.com.ua/3.20.

Макарова В.В. Сутність та зміст еколого-економічних трансформацій як передумова запровадження обмеженого сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. 2020. № 9. С. 98-103. 

Тези доповідей на конференціях

Макарова В.В. Функціональна роль системних обмежень у проектуванні структури сталого сільськогосподарського землекористування. Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу. Матеріали науково-практичної конференції, 28 травня 2020 року, м. Харків, Україна. Соціально-гуманітарний вісник. С. 243-245.

 2019 рік

 Монографії

Макарова В.В. Концептуальні засади структуризації системи сільськогосподарського землекористування: еколого-економічна модель: монографія. Суми: Університетська книга, 2019. 97 с.

Макарова В.В. Трансформація системи землекористування у сільському господарстві: сутність, проблеми, рішення. Суми: Університетська книга, 2019. 95 с.

Макарова В.В. Теорія обмежень: сфера продуктивного землекористування: Монографія. Суми: Університетська книга, 2019. 178 с.

 Розділи в монографіях

Макарова В.В. Методичні підходи до визначення платіжних зобов’язань сільськогосподарських товаровиробників у сфері використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств: колективна монографія. Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2019. C. 189-211.

 Наукові статті

Макарова В.В. Еколого-економічний складник поняття «сталий розвиток». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (20). 2019. С.417-421.

Макарова В.В., Михайлов А.М. Організаційні моделі землекористування як важливий складник сталого аграрного виробництва. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Одеса, 2019. Вип. 38(19). С. 286-293.

Макарова В.В., Стогнієнко К.С. Впровадження елементів екологічного маркетингу в діяльність підприємства. Приазовський економічний вісник. Випуск 3(14). 2019. С. 262-265.

Макарова В.В., Богданович Р.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства лісогосподарської галузі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 6 (23). 2019.

 Тези доповідей на конференціях

Makarova Victoria, You Hanwei. Marketing strategies of snack food industry companies. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»: збірник наукових праць. Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. С. 289-291.

Макарова В.В. Особливості проектного прогнозування збереження цінності продуктивних угідь за регламентованої експлуатації природного ресурсу. IV Міжнародна науково-практична конференція «Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» (9 листопада 2019р., м. Дніпро). Дніпро: ПДАБА, 2019. C. 128-132.

2018 рік

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз даних

Lyshenko M.O., Makarenko N.O., Makarova V.V., Mushtay V.A. Organizational and Economic Regulation of the Grain Market in Conditions of Sustainable Development.  Journal of Environmental Management and Tourism. – SPRING 2018. Volume IX. Issue 1(25). Р.95-104 – SCOPUS

Наукові статті

Макарова В.В., Панкова Т.Г. Особливості управління маркетинговим комплексом сільськогосподарських підприємств. Інфраструктура ринку. 2018.  №24. С. 118-128.

Макарова В.В. Формування та оцінка ефективності маркетингового комплексу на промислових підприємствах. Приазовський економічний вісник. 2018. №2(07). C. 70-77.

Тези доповідей на конференціях

Макарова В.В. Оцінка ефективності рекламних кампаній та формування рекламної стратегії підприємства. Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2018 року). ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2018. С. 71-74.

Макарова В.В. Механізм реалізації маркетингової стратегії на підприємстві. Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 24-ої міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 г.). Ч.2. Суми: СНАУ, 2018. С. 133-136.

Макарова В.В. Методичні підходи до визначення ефективності управління маркетинговою політикою розподілу сільськогосподарської продукції.  Актуальні питання та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5 травня 2018 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С.45-49.

Макарова В.В. Обґрунтування необхідності застосування маркетингу відносин промисловими підприємствами. Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми). Суми, 2018. С. 487-490.

Макарова В.В. Використання маркетингу відносин на промисловому підприємстві. Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (18–19 жовтня 2018 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. Ч. 1. С.239-241.

2017 рік

Монографії

Макарова В.В. Система землекористування: Інформаційно-обмежувальний підхід: монографія. Суми: Університетська книга, 2017. 97с.

Макарова В.В. Еколого-економічні детермінанти формування земельно-орендних відносин в сільськогосподарському виробництві: монографія. Суми: Університетська книга, 2017. 177 с.

Макарова В.В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації: монографія. Суми: Університетська книга, 2017. 114 с.

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних науко метричних баз даних

Olexiy Borysenko, Oleksandr Teletov, Victoria Makarova. Information in marketing systems. Marketing and management of innovations. Sumy: Sumy State University. 2017. №4. P. 49-57. –WEB OF SCIENCE

Наукові статті

Макарова В.В. Проблемні аспекти формування та структуризації системи землекористування. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал.  Одеса.  В.5. 2017. С.149-156.

Макарова В. В. Вплив суб’єктного фактора на формування усталеної структури системи сільськогосподарського землекористування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип.13. Ч.2. 2017. С.13-18.

Тези доповідей на конференціях

Макарова В.В. Сутність та принципи формування правових обмежень в системі землекористування. International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization. Part II, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. Р. 55-58.

Макарова В.В. Напрямки активізації інвестиційної діяльності в Україні. Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 23й международной научно-практической конференции (12-16 сентября 2017 г.). Ч.2. Сумы: СНАУ, 2017. С. 92-94.

2016 рік

Наукові статті

Макарова В.В. Обмеження прав землекористування за різних форм власності. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. 2016. Випуск № 3. С.343-349.

Макарова В.В. Екологічний компроміс як інструментарій раціоналізації і сталого використання земельно-природного ресурсу. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск № 11. С.595-601.

Матеріали та тези наукових доповідей:

Макарова В.В. Інституціональна затребуваність обмеження прав землекористування за різних форм власності. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.).  В 3 т./Т.І. Суми, 2016. 79 с.

Макарова В.В. Аналіз моделей розвитку раціонального землекористування в ринкових умовах експлуатації природних комплексів. Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 квітня 2016 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. 121-124 С. 

Макарова В.В. Формування інвестиційної привабливості земельних ресурсів.  Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь. Т.1. Ірпінь: УДФСУ, 2016. С.161-164.