Співробітники

Богінська Людмила Олексіївна

К.е.н, ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою

Web of Science ID: U-1405-2019

Europass: Curriculum Vitae 

Е-mail: luda341@rambler.ru

Researcher ID G-6363-2019

Google scholar

Scopus ID

ORCID 

Автобіографічна довідка

Народилась 17 березня 1960 року у м. Алчевськ Луганської обл.

1977-1982 – навчання у Комунарському гірничо – металургійному інституті (нині Донбаський державний технічний університет), спеціальність «Економіка та організація будівництва», кваліфікація «інженер – економіст».

1982 – 2001 –  економіст в системі Облавтодору.

2002 – 2019 – викладач Сумського національного аграрного університету.

2010 – 2013 – Сумський Національний аграрний університет, здобувач на науковий ступінь кандидата економічних наук

Вересень 2013 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами на тему “Економічні засади оцінки та використання земельних ресурсів аграрних підприємств”.

З 2018 року старший викладач кафедри геодезії та землеустрою СНАУ.

Підвищення кваліфікації : Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003451-17, реєс. № 3451 (30.05-12.06.17)

Основні навчальні дисципліни: «Земельна політика», «Ліцензування і патентування наукової продукції в землеустрої», «Моніторинг та охорона земель».

Наукова робота

2020

Наукові статті

Богінська Л.О. Визначення стратегії розвитку будівельного підприємства. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», випуск 30, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, м. Одеса, 2020. С.123-127

Богінська Л.О. Аналіз використання відходів виробництв у будівництві. Вісник Інженерної академії України : теорет. і наук.- практ. часоп. / Інж. акад. України. Київ:, 2020.  №  стор.

Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О. Визначення вартості об’єкта  нерухомості. Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. 13-17 квітня 2020 року. Суми

Богінська Л.О., Юрченко О.В, Андрух С.Л.. Комплексний розвиток дорожнього господарства в умовах трансформаційної економіки. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2020.ст. 242-245

Scopus

L. Boginska, O. Hasii, O.Yurchenko, V. Shushkevych Environmental and economic aspects of roads by the mining industry. E3S Web Of Conference 168, 00022 (2020), RMGET 2020 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800022

2019

Наукові статті

Богінська Л.О., Прокопенко Н.І. Розвиток земельної реформи як складника аграрної політики України. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», випуск 27, Причорноморський науково-дослідний інститут  економіки та інновацій, м. Одеса, 2019. С. 255-259

Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О. Використання ресурсного потенціалу з урахуванням стадій життєдіяльності підприємства. МНПК «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 30 травня 2019 стр.19-22

Богінська Л.О., Толбатов А.В., Толбатов С.В., Толбатов В.А. Формування еколого-орієнтованої стратегії розвитку будівельної галузі. Симпозиум «Инновационная наука образование производство и транспорт»  (21-22 октября 2019 г., секция Аритектура и строительство), м. Одеса

Богінська Л.О. Економічний інструментарій екологічного контролю за діяльністю будівельної галузі. Симпозиум «Инновационная наука образование производство и транспорт» (21-22 октября 2019 г., секция Аритектура и строительство), м. Одеса

Монографії

Богінська Л.О. Експортно-імпортна діяльність будівельної галузі з урахуванням екологічних аспектів /Л.О.Богінська/ Діагностика функціонування регіональної економічної системи:монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2019. (подано до друку)  розділ 4.4

Web of science

Boginska L.O. Organizational and technical aspects of introduction of innovations of organic agriculture and rational land use of the agrarian enterprises Ukrainian Journal o fEcology / L.O. Boginska, A.V. Tolbatov, O.B. Viunenko, S.V. Tolbatov, V.A. Tolbatov, A.O. Butenko, G.A. Davydenko, L.V. Kriuchko / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), P. 110-118 (web of science)

НДР

Богінська Л.О. Експортно-імпортна діяльність будівельної галузі з урахуванням екологічних аспектів / Л.О.Богінська / Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Теоретико-методичні та практичні аспекти діагностики функціонування регіональної економічної системи» (номер державної реєстрації U 0117U000911, 2017-2019 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2019. – 267 с. – С. 191-200

2018

Наукові статті

Богінська Л.О. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України /Л.О.Богінська/ Науково-практичний журнал “Економічні студії” Випуск 2 (20) травень 2018 р., Львівська економічна фундація, с.21-26

Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О. Еколого-економічна паспортизація підприємств як інформаційна основа підтримки екологічної безпеки територій / Л.О.Богінська // МНПК «Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат» (м. Рахів, 22-25 жовтня 2018 р.) с. 13-18

Богінська Л.О. Аналіз та вирішення актуальних екологічних проблем у сучасному будівництві / Л.О. Богінська // Симпозиум «Инновационная наука, образование, производство и транспорт» (30-31 октября 2018г.), секция Архитектура и строительство, научный интернет-проект SCIENTWORLD

Богінська Л.О. Зовнішньо-економічна діяльність будівельної галузі України, як напрямок інноваційного розвитку / Л.О.Богінська //МНПК «Мировые научно-технические тренды 2018», (секция Строительство и архитектура), 25-26 декабря 2018г, научно – образовательный интернет-проект SCIENTIFICWORLD «SWORLD»

Богінська Л.О. Дотримання чинного законодавства в будівництві /Л.О.Богінська// МНПК «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри», СНАУ, юридичний факультет, Суми, 25-26 квітня 2018р, С. 30-34

Монографії

Богінська Л.О. Аналіз та вирішення актуальних екологічних проблем у сучасному будівництві / Л.О. Богінська / Инновационная наука, образование, производство и транспорт: экономика, менеджмент, география и геология, сельское хозяйство, архитектура и строительство, медицина и фармацевтика: монография / [авт.кол.: Пластинин А.В., Львович И.Я., Преображенский А.П., Чопоров О. Н., Рухмакова О.А. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – с. 124-133

Богінська Л.О. Експортно-імпортна діяльність будівельної галузі з урахуванням екологічних аспектів /Л.О.Богінська / Діагностика функціонування регіональної економічної системи: монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2019. (подано до друку)  розділ 4.4

Статті в зарубіжних журналах

Богінська Л.О. Зовнішньо-економічна діяльність будівельної галузі як напрямок інноваційного розвитку. International periodic scientific journal «Modernen gineering andinnovative technologies», Issue №6 Part 1 December 2018, Publishedby: Sergeieva&CoKarlsruhe, Germany.

Міжнародний періодичний науковий журнал «Сучасна інженерія та інноваційні технології», випуск №6, частина 1, 25-26 грудня 2018 року, Німеччина,  Стор. 78-83 (Indexedin  INDEXCOPERNICUS)

 2017

Наукові статті

Богінська Л.О., Юрченко О.В. Формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки дорожнього господарства/Л.О. Богінська, О.В.Юрченко/ Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Економіка», спецвипуск , частина 1, 2017р., стр.36-49

Богінська Л.О., Юрченко О.В. Оптимізація ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг /Л.О. Богінська, О.В.Юрченко/ Вісник СНАУ (Серія “Економіка»). Випуск  10 (19), С., 2017.- С

Богінська Л.О., Юрченко О.В. Модернізаційні аспекти регіонального розвитку: паспортизація та кластерна стратегія дорожнього господарства /Л.О. Богінська, О.В.Юрченко/ Вісник СНАУ Серія «Економіка і менеджмент». – 2017. – № 4 (71). – С. 223-228.

 Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О., Юрченко О.В. Показники і норми екологічної безпеки автодороги, як найважливішої складової дорожнього господарства // Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації і розвитку країни та регіонів: МНПК., 28-29 квітня 2017р.,- Ужгород;  С.89-93

2016

Наукові статті

Богінська Л.О. Екологічна складова в діяльності підприємств будівельної галузі/ Л.О. Богінська/Вісник СНАУ (Серія “Будівництво). Випуск  10 (19), С., 2016.- С. 112-117

Богінська Л.О. Економічні засади формування та використання ресурсного потенціалу будівельного виробництва /Л.О.Богінська/ Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Економіка», спецвипуск, частина 1, 2016р., С. 92-104

Богінська Л.О. Економічна оцінка землі у складі цілісного майнового комплексу /Л.О.Богінська/ Вісник СНАУ (Серія “Будівництво). Випуск 10 (19), Суми, 2016.- С.150-155

 Тези доповідей на конференціях

Богінська Л.О. Економічна оцінка фактору часу при прогнозуванні інвестицій у будівництво // Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: матеріали МНПК., 15-16 квітня 2016р.,- Ужгород;  С.36-40

Богінська Л.О. Шляхи сталого розвитку будівельної галузі//Технологии ХХІ века: материалы 22-й МНК.,12-17 сентября 2016г., секция «Прогрессивные технологии в строительстве», часть 1, СНАУ- Сумы, Одесса, с.78

АдресаВул. Г.Кондратьєва 160, Суми 40021, корп. Б, кім. 229, тел: 22-24-48, 21-34-21, 21-34-22.