Співробітники

Михайліченко Микола Анатолійович

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

E-mail: mikhailichenko@ukr.net

Europass: Curriculum Vitae

Google Scholar

ORCID

Автобіографічна довідка

У 2006 закінчив із відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія».

2006-2010 – навчався в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисциплін» на тему: «Родовідна дворянська книга Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства».

З вересня 2012 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

Член Національної спілки краєзнавців України, експертної робочої групи при Координаційній раді з питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації, Обласної редакційної колегії видання «Реабілітовані історією. Сумська область», Харківського історико-філологічного товариства.

Брав участь у проекті «Розроблення проекту утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський» (с. Волокитине, Путивльський район)» (державний реєстраційний номер: 0119U103487).

Відзначений Почесною грамотою Сумської обласної державної адміністрації, Грамотою та Цінним подарунком Сумської обласної ради, Подякою Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, Подяками ректора Сумського національного аграрного університету.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2020 рік

Наукові статті

Degtyarev Sergey I., Mikhaylichenko Mikola A., Polyakova Lyubov G. The Features of the Acquisition of the Nobility by the Sloboda Ukrainian Cossack Foreman at the late of the XVIII century. Bylye Gody. 2020. Vol. 58. Is. 4. Р. 2365-2376(публікація у виданні, яке індексується у наукометричній базі Scopus).

Михайліченко М. Інформаційно-джерельний потенціал фотографій військовослужбовців у біографічних дослідженнях. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, жовтень 2020. с. 78-81

Михайліченко М. А., Кудінов Д. В. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський»: історія, сучасний стан та перспективи використання як об’єкту туризму. Сумська старовина. 2020. № LVІ. С. 66-80

Михайліченко М. Фотографії військовиків Російської імператорської армії як джерело для біографічних досліджень. Collectsion. 2020. № 13. С. 4-6.

Михайліченко М. Фотографії військовиків Російської імператорської армії як джерело для біографічних досліджень. Collectsion. 2020. № 13. С. 4-6.

Михайліченко М. Нове джерело з історії сумських вулиць. Сумський історичний портал: сайт. URL: http://history.sumy.ua/sources/figurative/9097-mykhailichenko-mykola-nove-dzherelo-z-istorii-sumskykh-vulyts.html

Тези доповідей на конференціях

Дегтярьов С.І., Михайліченко М. До питання про набуття прав російського дворянства козацькою старшиною Слобідської України. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 5 листопада 2020 р.) / Редкол.: Д. В. Кудінов (відповідальний редактор), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В.О. Оліцький, Н. В. Сидоренко. Суми: ФОП. Цьома С.П., 2020.

Зігунов В.Ю., Михайліченко М.А., Калюжна С.В. Політика Західноукраїнської Народної Республіки щодо національних меншин. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. С. 83-85.

Михайліченко М. Історія кадета зі старої світлини (начерки біографії Володимира Петровича). Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 5 листопада 2020 р.) / Редкол.: Д. В. Кудінов (відповідальний редактор), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В.О. Оліцький, Н. В. Сидоренко. Суми: ФОП. Цьома С.П., 2020. С. 14-18.

Міхайліченко М.А., Кудінов Д.В. До історії парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський». Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 21 квітня 2020 р.) / ред. колегія: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, В.М. Король та ін. Суми: Сумський державний університет, 2020. С. 99-103.

Михайліченко М.А., Циганок М.Г. Формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України: організаційні та правові питання. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. С. 23-26.

Міхайліченко М.А., Кудінов Д.В. До історії парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Волокитинський». Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матеріали VII Всеукраїнської  науково-практичної  конференції (Суми, 21 квітня 2020 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов, В. М. Король та ін. Суми: Сумський державний університет, 2020. С. 99-103.

Михайліченко М.А., Циганок М.Г. Формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України: організаційні та правові питання. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. С. 23-26.

Зігунов В.Ю., Михайліченко М.А., Калюжна С.В. Політика Західноукраїнської Народної Республіки щодо національних меншин. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. С. 83-85.

Навчально-методичні посібники

Громадянська освіта. Частина І. Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (у співавторстві).

Історія держави і права України та зарубіжних країн. Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право.

Історія держави та права України та зарубіжних країн: методичні рекомендації для практичних занять студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право.

Історія держави та права України та зарубіжних країн: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право.

Історично-філософські студії. Частина І. Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (у співавторстві)

Історично-філософські студії. Частина І. навчально-методичний посібник для семінарських занять для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (у співавторстві).

Історично-філософські студії. Частина І. Навчально-методичний посібник  для організації самостійної роботи студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей (у співавторстві).

Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 -4 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей.

Історія України та української культури. Курс лекцій для студентів 1 –4 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання.

2019 рік

Наукові статті

Sergey I. Degtyarev, Mikola A. Mikhaylichenko, Lyubov G. Polyakova, Jasmin Gut. Components of the Intra-Noble Status (Analysis of the «Eight-Class» Nobility of the Kharkiv Governorship of 1786−1799). Bylye Gody. 2019. Vol. 54. Is. 4: 1514-1523 (публікація у виданні, яке індексується у наукометричній базі Scopus).

Кудінов Д. В., Міхайліченко М. А. Український старшина Микола Георгійович Кобеляцький: начерк біографії. «Наукові записки. Серія: Історичні науки». Центральноукраїнський державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вип. 25. С. 45-58.

Михайліченко М.А., Зігунов В.Ю. Політика Української Держави Павла Скоропадського щодо єврейської національної меншини. Приватне та публічне право. 2019. №2. С.3-7.

Михайліченко М.А. Військова мода доби української революції 1917-1921 років. Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство. / за заг. ред. О. Корнієнка. Суми, 2019. С. 321-325.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А., Зігунов В.Ю. «Єврейське питання» в політиці Української Держави Павла Скоропадського. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25 квітня 2019 року) Суми, 2019. С. 113-115.

Михайліченко М. А. Долі вояків зі старої світлини: фрагменти біографій Г. Шевченка та М. Доршпрунг-Целіце – учасників Першої світової війни. Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : матер. VI Всеукр. наук.-практ.конф. (Суми, 19 квітня 2019 р.). С. 37-42.

Михайліченко М.А. Пам’ятки культурної спадщини на території Міського кладовищам. Суми. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції (Суми, 1 листопада 2019 р.) / Редкол.:О.В. Зосименко, Д.В. Кудінов, Ю.О. Нікітін, В.О. Оліцький. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 60-63.

Навчально-методичні посібники

Політологія: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 – 4 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей (у співавторстві).

2018 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А. До питання про складові внутрішньостанового статусу російського дворянина (на прикладі «восьмикласного» дворянства Харківського намісництва). Приватне та публічне право. 2018. №2.

Михайліченко М.А., Зігунов В.Ю. Діяльність Директорії УНР щодо відновлення єврейської національно-персональної автономії Приватне та публічне право. 2018. №4. С. 8-10.

Михайліченко М.А. «За Україну, за її волю»: виставка до 100-річчя Української революції // Сумський історичний портал: сайт. URL:http://history.sumy.ua/news/8924-zustrich-z-istorykom-i-kolektsionerom-mykoloiu-mykhailichenkom.html

Михайліченко М.А. «За Україну, за її волю»: виставка до 100-річчя Української революції // Сумський історичний портал: сайт. URL: http://history.sumy.ua/news/8924-zustrich-z-istorykom-i-kolektsionerom-mykoloiu-mykhailichenkom.html (дата звернення 04.06.2018).

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. До питання про складові внутрішньостанового статусу російського дворянина. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. С. 249-251

Михайліченко М.А. До питання про складові внутрішньостанового статусу російського дворянина.  Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. С. 249-251.

Михайліченко М.А. Виставкова діяльність Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Всеукраїнська краєзнавча наукова студентсько-учнівська конференція «Сумщина в історико-філологічному вимірі» (Суми, 30 березня 2018 р.) (виступ).

Михайліченко М.А. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з історії та культури України. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Академічна культура дослідника в освітньому процесі» (Суми 17 травня 2018 р.)

Навчально-методичні посібники

Історія та культури України. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2018 (у співавторстві).

Робочий зошит з політології для виконання самостійної роботи студентами 1-4 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Суми, 2018 (у співавторстві).

История государства и права Украины и зарубежных стран. Конспект лекции. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения юридического факультета. Суми, 2018.

2017 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А.Законодавство України про державні нагороди і практика відзначення ними учасників АТО. Приватне та публічне право. 2017. №1. С. 79-81.

Михайліченко М.А. Документування приналежності до дворянського стану в Російській імперії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.). Приватне та публічне право. 2017. №3. С. 17-19.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Документування приналежності до дворянського стану в російській імперії (кінець XVIII- початок ХІХ ст. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. С. 27-30.

Михайліченко М.А. Краєзнавчий рух на Сумщині: сучасний стан та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). В 3 т. / Т.І. Суми, 2017. С. 227.

Михайличенко М.А. «за Україну, за її волю»: виставка у Сумському НАУ. Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.). Редкол.: Ю. О. Нікітін (голова), В.П. Капелюшний, Д. В. Кудінов, С. І.

Михайличенко М.А. Конотопчанин Михайло Акимов – один з наймолодших бойових офіцерів Першої світової війни. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції Ч. 2. 23-24 листопада 2017 р., м. Суми. С.47-50.

Михайличенко М.А. З досвіду організації історико-просвітницької роботи в музеї Сумського НАУ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Краєзнавчі музеї України – центри збереження і використання історико-культурної спадщини» (Суми, 10 жовтня 2017 р.) (виступ).

Навчально-методичні посібники

Історія та культура України. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2017 (у співавторстві).

Історія та культура України. Конспект лекцій для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2017 (у співавторстві).

Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. Суми, 2017 (у співавторстві).

История и культура Украины. Курс лекций. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения факультета агротехнологий и природопользования. Суми, 2017 (у співавторстві).

История государства и права Украины и зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, методические рекомендации, задания для самостоятельной работы, тесты, вопросы для самоконтроля. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. Сумы, 2017.

2016 рік

Наукові статті

Михайличенко, М.А. Діяльність Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) [Текст] / М. А. Михайличенко // Сумська старовина. – 2015. – № ХLVІ. – С. 36-42;

Микола Михайліченко. Родовідна дворянська книга Харківського намісництва: особливості формування та інформаційний потенціал/ М. Михайліченко // Historians [сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1858-mykola mykhailichenko-rodovidna-dvorianska-knyha-kharkivskoho-namisnytstva-osoblyvosti-formuvannia-ta-informatsiinyi-potentsial (01.04.136). – назва з екрану.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Щодо практики відзначення державними нагородами України /М.А. Михайліченко //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. – С. 45-48

Михайліченко М.А. Майнове становище верхівки вислужного дворянства наприкінці XVIII ст. /М.А. Михайліченко // ІІ Міжнародна наукова конференція «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та іновації», м. Суми, 22-25 березня 2016 р. – С.56-59.

Навчально – методичні посібники

Правознавство: навч. посібн./За аг.ред проф..М.П.Курила – Суми, 2016 (Розділ 1)

Історія держави і права України та зарубіжних країн:  конспект лекцій. – Суми, 2016.

Історія України та української культури. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання для самостійної роботи, тести, питання для самоконтролю. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

История Украины и украинской культуры. Курс лекцій. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

2015 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Діяльність Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) / М. А. Михайліченко // Сумська старовина. – Суми, 2015. – № XLVI. – С. 36-42.

Тези доповідей на конференціях

До питання про неполітичний опір в Україні у роки нацистської окупації // Друга світова війна: погляд з ХХІ ст. : наук. семінар  (Сумська філія ХНУВС, 22 квітня 2015 р.). – Суми, 2015.

Михайліченко М..А., Носачов С.А. Правові засади відзначення учасників АТО державними нагородами України  //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. – Суми, 2015. – С. 79-81

Михайліченко М.А. Зміни у адміністративно-територіальному поділі Сумського району Сумської області / М.А. Михайліченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2015. – С. 334.

Навчально – методичні посібники

История украинской культуры. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

История Украины. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. . / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

Политология. Учебно – методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, задания и рекомендации для самостоятельной работы, терминологический словарь, тесты. Для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей–. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

2014 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини / М.А.Михайліченко // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць / голова редколегії О.Д. Савицький (Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК). – Київ-Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 145-148

Михайліченко М. А.Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело до генеалогії слобідських козацько-старшинських родів / М. А. Михайліченко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії НАН України). – Київ. – Число 27. – 2014. – С. 73-77.

Михайліченко М.А. Красовські: походження та персональний склад слобідської гілки шляхетсько-старшинського і дворянського роду / С. Потапенко, М. Михайліченко // Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. – К., 2014. – С. 159-177.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Організаційно-правові засади діяльності Харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) / М.А. Михайліченко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С.11-12.

Михайліченко М.А. Екстракти доказів дворянства як джерело з історії козацької старшини // Тринадцята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» (Глухів, 28-30 травня 2014 р.).

Михайліченко М. А. Нобілітація слобідської козацької старшини (історичний та правовий аспекти) // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми, 2014. – С. 380.

2013 рік

Наукові статті

Михайліченко М.А. Дворянська родовідна книга Харківського намісництва як джерело з історії козацько-старшинських родів Слобожанщини / М.А.  Михайліченко // Генеалогія. Збірка наукових праць / упорядн. В. В. Томазов (НАН України Інститут історії України; Інститут спеціальних історичних дисциплін музею Шереметьєвих). – Київ, 2013. – Вип. І. –– С. 175-180.

Михайліченко М. Від гербового шляхтича до «гусара у вишиванці»: штрихи до історії роду Красовських (середина XVII – друга половина ХІХ ст.)[Електронний ресурс] // Historians [сайт] / М. Михайліченко, С. Потапенко. – Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/881-svitlana-potapenko-mykola-mykhailichenko-vid-herbovoho-shliakhtycha-do-husara-u-vyshyvantsi-shtrykhy-do-istorii-rodu-krasovskykh-seredyna-xvii-druha-polovyna-khikh-st  (08.10.13). – Назва з екрану.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко М.А. Нобілітація слобідської козацької старшини (історичний та правовий аспекти) // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів  Сумського НАУ. Т.1. (Суми, 14-18 квітня 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С. 380.

Михайліченко М.А. Проблема походження Максима Кривоноса в українській історіографії // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ, присвяченої Міжнародному дню студента (Суми, 11-15 листопада 2013 р.). – Т. 1. – Суми: СНАУ, 2013. – С.331

Михайліченко М.А.  Фонди дворянських опік Харківського намісництва у ЦДІАК України  / М. А. Михайліченко // Чотирнадцяті джерелознавчі читання (Київ, 17 грудня 2013 р.). – Київ: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – доклад.

Михайліченко М.А. Абеткові списки дворян Харківського намісництва як джерело для генеалогічних досліджень / М. А. Михайліченко // Другі Українські генеалогічні читання (Київ, 24-26 травня 2013 р.). – Київ: Інститут історії НАН України, музей історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих, 2013. – доклад.

Михайліченко М.А. Політика Української Центральної Ради щодо єврейської національної меншини / М. А. Михайліченко // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 15-19 квітня 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С. 400.

Навчально – методичні посібники

Історія української культури: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013.

Історія України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013.

2012 рік

Наукові статті

Михайліченко М. Слобідський старшинсько-дворянський рід Авксентьєвих: генеалогічний розпис роду XVIIІ–XІХ ст. / М.Михайліченко, С.Потапенко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського).– Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 300-309.

Михайліченко М. Слобідські старшинсько-дворянські роди Лесевичів і Лесевицьких: генеалогічні розписи XVІІІ – початку ХХ ст. / М.Михайліченко, С. Потапенко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 277-302.

Тези доповідей на конференціях

Михайліченко. М.А. Клопотання про внесення до повітових дворянських списків Харківського намісництва як джерело з історії слобідського дворянства (кін. ХVIII ст.) / М. А. Михайліченко // Тридцяті джерелознавчі читання (присвячені 160-річчу Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (Київ, 20 листопада 2012 р.). – Київ: Державна архівна служба України, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – доклад.

Навчально – методичні посібники

Михайліченко М.А. Історія української культури: робочий зошит  для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / М. А. Михайліченко, Л.І. Рожкова та ін. – Суми, 2012. – 33 с.

Історія України: робочий зошит для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей / М.А. Михайліченко, Л.І. Рожкова, Н.М. Кузьменко, М.Г. Циганок. – Суми, 2012. – 51 с

2011 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду у другій половині XVII – початку ХІХ ст.) / М.Михайліченко, С.Потапенко // Генеалогічні записки Українського генеалогічного товариства. – Київ, 2011. – Вип. ІХ (нової серії ІІІ). – С.69-84.

2010 рік

Наукові статті

Михайліченко М. А. Інформаційний потенціал абеткових списків дворян Харківського намісництва / М. А. Михайліченко // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського). –  Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 128–148. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1507

Михайліченко М.А. Абеткові списки дворянських родів Харківського намісництва як джерело з історії поміщицького землеволодіння / М. А. Михайліченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні питання вітчизняної і світової історії»] (Суми, 23-24 квітня 2010 р.). – Суми: СумДУ, 2010. – С. 65-67.

Михайліченко М.А. «Записи родословности разных лиц» як джерело з історії еліти Слобідської України / М.А. Михайліченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.З. (Суми, 19-24 квітня 2010 р.). – Суми, СумДУ, 2010. – С.115. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1506.