Співробітники

КЛОЧКО (ЛОГВИНЕНКО) АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин

E-mail: alenaklocko@gmail.com

Europass: Curriculum Vitae

Scopus Preview

Google scholar 

Автобіоргафічна довідка

Народилася 11.10.1982 р. у м. Суми в сім’ї державного службовця. Навчалася у Сумській класичній гімназії з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, яку закінчила у 1999р. Навчалася у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (денна форма навчання) та Сумській філії Національного університету внутрішніх справ (за заочною формою навчання).
У 2003 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської та німецької) і зарубіжної літератури». Отримала диплом із відзнакою.
У 2004 році закінчила Національний університет внутрішніх справ (Сумська філія) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. Отримала диплом із відзнакою.
З 2002 року працювала в Національному Університеті внутрішніх справ (НУВС) в м. Суми. У 2003 році призначена на посаду викладача філії НУВС в м. Суми, з 2005 по 2008рік року працювала на посаді старшого викладача філії НУВС в м. Суми. З 2007 по 2009 рік працювала  за сумісництвом  викладачем кафедри перекладу Сумського державного університету.
У 2007 році прикріплена здобувачем наукового ступеня кандидата юридичних наук кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У вересні 2011 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика розбійних нападів на банківські установи та їх запобігання органами внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.08). Науковий ступінь кандидата юридичних наук присвоєно 17 лютого 2012 року.  У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри АГПФЕБ Сумського державного університету.
У 2008 році була призначена на посаду керівника апарату Сумського окружного адміністративного суду з присвоєнням 9-го рангу державного службовця. На посаді керівника апарату суду працювала по 2010рік.
З вересня 2010 року прийнята на посаду старшого викладача кафедри АГПФЕБ юридичного факультету Сумського державного університету.  З вересня 2010 по січень 2013 р. виконувала обов’язки заступника декана юридичного факультету СумДУ з міжнародних питань.

З 2013 по 2015 рр. працювала за сумісництвом в ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» на посаді старшого викладача кафедри кримінально-правових дисциплін.

В 2014 році здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова  № 4 президії Комітету з Державних премій України  в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року).
За період роботи на юридичному факультеті СумДУ  викладала 5 навчальних дисциплін англійською мовою у повному обсязі (адміністративне право, господарське право, інтелектуальна власність, трудове право, правознавство).
Клочко А.М. підвищує кваліфікацію, виконуючи програми стажування за кордоном: Угорщина-Словаччина (2011р.), Велика Британія (2012р.)

У 2013-2016 рр. виконувала англомовні он-лайн курси провідних ВНЗ світу:

– 8-тижневий он-лайн курс Стендфордського університету «SciWriting», сертифікат, 2013 рік;
– 8-тижневий он-лайн курс Стендфордського університету «International Women’s Health & Human Rights», сертифікат, 2014рік;
10-ти тижневий он-лайн курс Стендфордського університету “Living at the Nuclear Brink: Yesterday and Today” cертифікат, 2016рік.
Клочко А.М. була співвиконавцем науково-дослідної роботи другої половини дня: «Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України» (№ державної реєстрації 0113U007517).
У 2016 отримала сертифікат рівня знання англійської мови В2 (84 бали зі 100).
У 2016 була призначена відповідальним виконавцем проекту для молодих вчених: «Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України», поданого в межах конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих учених, які працюють у ВНЗ, що належать до сфери управління МОН України (наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287). Держ. реєстраційний номер 0116U006814).
У 2016-2017 рр. – старший науковий співробітник НДЧ СумДУ (0,5 ст).
Результатами проведених Клочко А.М. наукових досліджень є близько 100 наукових праць, з них 24 статті у фахових виданнях, 1 курс лекцій у схемах, 3 монографії, 1 підручник, 2 навчальні посібники (англійською мовою), 9  методичних вказівок, 6 статей у закордонних виданнях, які входять до БД SСOPUS, 5 статей у журналах, які входять до БД Index Copernicus International. Роботи, які входять до циклу, були відмічені на низці міжнародних конференцій за кордоном (зокрема в Угорщині та Словаччині, Швейцарії, Великій Британії, РФ, Туреччині).

З 2017 року в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин юридичного факультету Сумського НАУ. 

2020

Наукові статті

Alyona Klochko, Mykola Kurylo, Oksana Kvasha, Zoia Zahynei and Mykola Logvinenko (2020). Combating crime in the banking sector as a method for ensuring its stability (evidence from Ukraine). Banks and Bank Systems, 15(1), 143-157. doi:10.21511/bbs.15(1).2020.14 Scopus

Yatsenko, I.V. et al. (2020). Animal Rights and Protection against Cruelty in Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XI, Spring), 1(41): 91 – 103. DOI:10.14505/jemt.v11.1(41).11. Scopus

2019

Монографії

Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні: монографія. Суми: ФОП Щербина І.В., 2019. 476 с.

Наукові статті

Zapara I. Svitlana, Hanna A.  Fotina, Alyona M. Klochko, Tetiana I.  Fotina, Ivan .V. Yatsenko. Revisiting Legal Understanding of Wild Life as a Sustainable Value. The Case of Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 14-21, may 2019. ISSN 2068-7729. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/3182>. Date accessed: 20 may 2019. doi: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.1(33).02 Scopus.
Alyona M. Klochko, Nikolai P. Kurilo and Svitlana I. Zapara, 2019. Criminal Legal Protection of Banking in Ukraine and at the International Level. Journal of Engineering and Applied Sciences, 14: 29-35. DOI: 10.3923/jeasci.2019.29.35 URL:http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2019.29.35 Scopus.
Клочко А. М.,
Дігтяр А. О. Охорона банківської таємниці в умовах євроінтеграції: нормативно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал ; електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету № 2/2019 . [Електронний ресурс]. Режим доступу:  / А. М. Клочко. С 190-194.

Клочко А.М., Нежевело В.В. Актуалізація необхідності визначення родового об’єкта злочинів у сфері банківської діяльності: проблемні аспекти. Юридичний науковий електронний журнал; електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету № 3, 2019. Стор. 201-204 [Електронний ресурс] . Режим доступу: ttp://www.lsej.org.ua/3_2019/53.pdf
Клочко А. М., Дігтяр А. О. Суб’єктивні ознаки злочинів у сфері банківської діяльності: теоретичний аспект. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право», № 2, 2019р. c.207-212  [Електронний ресурс] . Режим доступу: file:///C:/Users/Алена/Desktop/CТАТТІ/2019/57.pdf 
Клочко А.М., Волченко Н.В., Курило О.М. До питання вчинення службових зловживань у сфері банківської діяльності України. Юридичний науковий електронний журнал. електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету № 4/2019. С. 198-201. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2019/56.pdf

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М. Окремі аспекти кримінологічної характеристики особи злочинця у сфері банківської діяльності. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, 25 квітня 2019 р.) / Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. Суми, 2019. С. 75–78.
Svitlana Zapara, Alyona Klochko. Features of Labor Right Protection in Ukraine. “Contemporary Problems Of Human Rights. Selected aspects” edited by Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski,  ISBN 978-83-8090-670-9, Warszawa 2019. P.249- 265.

Основні навчально-методичні праці

Клочко А.М., Калюжна С.В. Методичні вказівки для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Icторія держави і права України та зарубіжних країн» для студентів 1 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право», 2019, 170 cтор.

Авторські свідоцтва

Клочко А. М., Дігтяр А. О. (2018). Розмежування банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності. Форум Права, 53(5), 50–58. http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936. Авторське свідоцтво від 30.05.2019р. № 89128.
Клочко А. М.
Кримінологічні показники злочинності у сфері банківської діяльності України: проблеми визначення. Науковий вісник херсонського державного університету.  серія «юридичні  науки» № 1. (фахове видання). Випуск 1, том 2, 2018. Стор.64-68. Авторське свідоцтво від 21.06.2019р. № 90089.   

Клочко А. М. Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект: монографія / А. М. Клочко, Н. В. Волченко, Н. В. Клєцова. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. 124с. Авторське свідоцтво від 21.06.2019р. № 90090.

2018

Монографії

Клочко А. М. Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект: монографія / А. М. Клочко, Н. В. Волченко, Н. В. Клєцова. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. 124с.

Наукові статті

Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Dmytro Zhuravlov and Hikmat Javadov (2018). Economic and legal aspects of banking security under European integration intensification in Ukraine. Banks and Bank Systems, 13 (1), 162-172. doi:10.21511/bbs.13(1).2018.15 Scopus.
Клочко А.М.
Кримінологічні показники злочинності у сфері банківської діяльності України: проблеми визначення. Науковий вісник херсонського державного університету.  серія «юридичні  науки» № 1. (фахове видання). Випуск 1, том 2, 2018. Стор.64-68. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.lj.kherson.ua/2018/pravo01/part_2/16.pdf

Клочко А. М., Дігтяр А. О. (2018). Розмежування банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності. Форум Права, 53(5), 50–58. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936

Тези доповідей на конференціях

Alyona Klochko. Criminal legal protection of Banking in Ukraine in accordance  with the EU legislation. The articles are prepared on the bases of reports from international scientific conference: “The role and meaning of the international and supranational law in the contemporary world”. Research Papers. Vol. 2/2018, P. 191-203.
Alyona M. Klochko, Valentyna V. Nezhevelo. As To The Necessity To Define The Causal  Complex Of  The Banking Sphere Criminalization In Ukraine. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри», 25-26 квітня 2018 р. м. Суми. Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. С.291-294.

Клочко А.М., Клєцова Н.В. Окремі аспекти кримінально-правової охорони сфери банківської діяльності на міжнародному рівні. Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 року). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С. 46-49.

Авторські свідоцтва


Клочко А.М.,
Нежевело В.В. Детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності України. № 6, 2017. Юридичний науковий електронний журнал. Index Copernicus. http://www.lsej.org.ua/index.php /ostannij-vipusk.

№ 76386 от 30.01.2018.
Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar, 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 4787-4791. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4787.4791  URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jeasci.2017.4787.4791. SNIP – 0.616 
77049 від 20.02.2018р.
Клочко А.М.
К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843. Авторське свідоцтво 78038 від 02.04.2018 р.
Alyona M. Klochko,
Valentyna V. Nezhevelo. Клочко Альона Миколаївна, Нежевело Валентина Вікторівна. Тези міжнародної науково-практичної конференції «As To The Necessity To Define The Causal  Complex Of  The Banking Sphere Criminalization In Ukraine».    «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри», 25-26 квітня 2018 р. м. Суми. Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. Авторське свідоцтво від № 83868 від 21.12.2018.

2017

Монографії

Клочко А.М. Неналежне виконання умов договору банківського вкладу як порушення конституційних прав громадян.  Проблеми судового захисту прав інтелектуальної  власності в Україні.  “Human rights: theory and practice” Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the First International educational and scientifi c forum (Poland, January 23-28, 2017); Organizers: Center for Strategic Initiatives and Progressive Development, The University of Zielona Góra, Institute of Global Strategies Management, National University “Ostroh Academy”, Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education State Higher Educational Institution “University of Educational Management” of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, International Academy of Science and Higher; Еdited by Maryna Dei. – London: IASHE, 2017. – P. 161-164

Наукові статті

Burbyka M. Separate Aspects of Legal Regulation of Women’s labour rights / M. Burbyka, A. Klochko, M. Logvinenko, K. Gorbachova // International Journal of Law and Management. – 2017. – Vol. 59 Iss: 2, pp. 212-218. Access:  http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJLMA-02-2016-0021 Scopus.
Oleg  M. Reznik, Alyona M. Klochko, Vladimir V. Pakhomov, Olga O. Kosytsia.  International Aspect of Legal Regulation of Corruption Offences Commission on the Example of Law Enforcement Agencies and Banking System of Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 169-177, june 2017. ISSN 2068-696X. Available at: <http://journals.aserspublishing. eu/jarle/article/view/1142>. Date accessed: 21 june 2017. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v8.1(23).19 Scopus.
Natalia O. Petrova, Valentyna V. Nezhevelo, Alyona M. Klochko, Ksenia V. Blyumska-Danko and Ruslana I. Cramar, 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 4787-4791. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4787.4791 URL: http://medwelljournals.com/abstract/ ?doi=jeasci.2017.4787.4791 Scopus.
Alyona M. Klochko
et al. 2017. Improvement of the Legislation of Ukraine as to the Provision of the Protection of Banking in the Conditions of European Integration, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 7(29): 2165 – 2172. DOI: 10.14505/jarle.v8.7(29).14. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index Scopus.

Chernadchuk, Viktor D.; Chernadchuk, Тamara O. and Klochko, Alyona M.. 2017. Financial Control as a Means of Cognition of the Financal Activities: Theoretical and Legal Aspects, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Winter, 8(30): 2383 – 2390. DOI: 10.14505/jarle.v8.8(30).08. Available from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index Scopus.
Irina V. Aristova, Svitlana I. Zapara, Alyona M. Klochko, Oleh V. Rohovenko, Marina Yu. Kuznetsova, Anatoliy M. Kulish The Role of Local Self-Government Authorities in Implementing the National Policy of the Information Society Development in Ukraine: Conceptual, Organisational and Legal Aspects / I. V. Aristova, S. I. Zapara, A. M. Klochko, O. V. Rohovenko, M. Y. Kuznetsova, A. M. Kulish // International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN : 0972-7302 . – 2017. – № 22. – С. 1-9 Scopus.

Mykola Kurylo, Alyona Klochko, Gennady Timchenko and Andriy Gulyk (2017). Banking in Ukraine as an object of criminal and legal protection. Banks and Bank Systems (open-access), 12(4), 114-120. doi:http://10.21511/bbs.12(4).2017.11 Scopus.
Клочко А.Н. К вопросу уголовно-правовой охраны сферы банковской деятельности Украины / А.Н. Клочко, Н.П. Курило, С.И. Запара // Всероссийский криминологический журнал. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 833–843. — DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).833–843 Scopus.
Клочко А.М.
Шляхи вдосконалення кримінального законодавства України щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. № 3, 2017 (Інд. Index Copernicus) http://www.lsej.org.ua/index.php/ostannij-vipusk. C. 136-140.      

Клочко А.М., Нежевело В.В. Детермінанти злочинності у сфері банківської діяльності України. № 6, 2017. Юридичний науковий електронний журнал. Index Copernicus.http://www.lsej.org.ua/index.php /ostannij-vipusk. 

Тези доповідей на конференціях

Байдак А.Ю. Клочко А.М.  Причинний комплекс вчинення корупційних зловживань службовими особами правоохоронних органів. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – 184 с. C. 122-124.       
Клочко А.М. Загальна характеристика злочинів у сфері банківської діяльності України. Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – 184 с. C. 130-133.    
Клочко А.М., Сокрута О.О. Порушення правил юридичної техніки при конструюванні кримінально-правових норм. Конференція СНАУ (електронна). Cтор. 220. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). –  В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – 249 с.       
Клочко А.М.  Деякі напрямки вдосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини у сфері банківської діяльності України.  Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практиної конференції, м. Суми, 18-19 травня 2017 р./ редколегія: проф. А.М. Куліш, М.М. Бубика, О.М. Рєзнік. – Суми, Сумський державний університет, 2017. –Ч. 2. – 356с.  (с.263-266).    

Байдак А.Ю. Клочко А.М.  Окремі питання вчинення корупційних злочинів службовими особами правоохоронних органів. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-19 травня 2017 р./ редколегія: проф. А.М. Куліш, М.М. Бурбика, О.М. Рєзнік. – Суми, Сумський державний університет, 2017. –Ч. 2. – 356с. (с. 254-258).

Диковець А.В., Клочко А.М. Шляхи запобігання актам геноциду в умовах існування сучасного суспільства. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практиної конференції, м. Суми, 18-19 травня 2017 р./ редколегія: проф. А.М. Куліш, М.М. Бубика, О.М. Рєзнік. – Суми, Сумський державний університет, 2017. –Ч. 2. – 356с.  (С. 266-270).

Клочко А.Н. Отдельные аспекты совершения служебных преступлений в сфере банковской деятельности Украины. Международная научно-практическая конференция. г. Рига, Латвия. 24 Ежемесячный международный научный журнал  «Scitechnology» №2/2017 апреля 2017г. Ст. 26-27.

Основні навчально-методичні праці

Клочко. А.М. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять і самостійної роботи із курсу «Юридична техніка» для студентів спеціальності 0.81 «Право» ОС «Магістр», 0.81 «Право» ОС «Спеціаліст» юридичного факультету денної та заочної форм навчання Сумський національний аграрний університет, 2017.

Авторські свідоцтва 

Burbyka Mihail M. Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine / Mihail M. Burbyka, Alyona N. Klochko, Oleg N. Reznik // International Journal of Environmental & Science Education. – 2016. – Vol. 11, No. 18. –11931–11941 (Turkey). № 71781 от 05.05.2017.

Клочко А. Н. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны банковской деятельности на Украине / А. Н. Клочко, А. Н. Кулиш, О. Н. Резник // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10, № 4. – С. 790–800. – DOI : 10.17150/2500-4255.2016.10(4).790–800. № 71780 от 05.05.2017.        

Рєзнік О. М. Фінансова система України очима молодих науковців: монографія /  О. М. Рєзнік, А. М. Клочко, Т. А. Кобзєва; за заг. ред. д-ра  юрид. наук, проф. А. М. Куліша. – Суми : Сумський державний університет, 2016. –  139 с. № 71778 от 05.05.2017.

Мисливий В. А. Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони /  В. А. Мисливий, А. М. Клочко // Форум права. – 2016. – № 3. – С. 174–180 с. № 71779 от 05.05.2017.

НДР


Наукова тема під керівництвом А.М. Клочко (2017р.): «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект» (номер державної реєстрації: 017U002574).

2016

Монографії

Рєзнік О. М. Фінансова система України очима молодих науковців: монографія /  О. М. Рєзнік, А. М. Клочко, Т. А. Кобзєва; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Куліша. – Суми : Сумський державний університет, 2016. –  139 с.

Навчальні посібники

Kulish A. М. Criminal Law of Ukraine. The General Part : study guide / A. M. Kulish,  A. M. Klochko. –  Sumy : Sumy State University, 2016. – 118 p.

Наукові статті

Легализация средств, полученных преступным путем, в сфере банковской деятельности / А. Н. Клочко, Н. И. Логвиненко, Т.А. Кобзева, Е. И. Киселева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 194–204. – DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).194 –204 Scopus.

Burbyka Mihail M. Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine / Mihail M. Burbyka, Alyona N. Klochko, Oleg  N. Reznik // International Journal of Environmental & Science Education. – 2016. – Vol. 11, No. 18. –11931–11941 (Turkey) Scopus.
Клочко А. Н.
Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны банковской деятельности на Украине / А. Н. Клочко, А. Н. Кулиш, О. Н. Резник // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – Т. 10, № 4. –  С. 790–800. – DOI : 10.17150/2500-4255.2016.10(4).790–800 Scopus.
Клочко А. М.
Шахрайство з використанням банківських платіжних карток / А. М. Клочко, А. О. Єременко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 1. – C. 82–86.       

Мисливий В. А. Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони /  В. А. Мисливий, А. М. Клочко // Форум права. – 2016. – № 3. – С. 174–180.    
Клочко А. М. Кримінально-правова охорона банківської діяльності на національному та міжнародному рівнях / А. М. Клочко // Часопис Київського університету права. –  2016. – № 3. – С. 334–337.

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М. Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в умовах економічної кризи / А. М. Клочко // Фінансова безпека України на сучасному етапі: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 березня 2016 року / відп. за вип. Л. М. Касьяненко, А. В. Гарбінська-Руденко; Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – С. 142–145. `
Клочко А. М. Ухилення від сплати податків в сфері банківської діяльності / А. М. Клочко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права; кафедра кримінального права та кримінології – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 131–135.   
Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона банківської діяльності як інституту фінансової системи України / В. А. Мисливий, А.М. Клочко // Международная научно-практическая конференция «Правовые основы функционирования публичной власти по обеспечению интеллектуального развития и безопасности общества», 19–20 травня 2016 року. – Суми: СумДУ, 2016. – C. 321–323.   
Клочко А. М. Кримінально-правова охорона банківської діяльності в законодавстві зарубіжних країн / А. М. Клочко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 79–83.         
Клочко А. М. Значення окремих методів пізнання в контексті вивчення проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності / А.М. Клочко // Науковий журнал «Правові горизонти». – 2016. – № 1 (14).  – C. 137–141.
Клочко А. М. Окремі питання соціальної обумовленості кримінально-правової охорони банківської діяльності в Україні / А. М. Клочко // Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування», 6–7 жовтня 2016 року, м. Харків; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. – 2016.  – С. 363 –367.       
Клочко А.М., Байдак А.Ю.,Одержання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів.  Науково-практичний юридичний журнал. Правові горизонти.  № 2(15), 2016. с.114-119. ННІП СумДУ.
Клочко А. Н. Уголовно-правовая охрана банковской деятельности / А.Н. Клочко // Международная научно-практической конференции «Приоритетные направления развития правовой системы общества». 21–22 апреля 2016 года: Юридический факультет УО «ГГУ им. Ф. Скорины». (Белоруссия). – Гомель, 2016. – С.81–86 .     
Мысливый В. А. Актуальные проблемы подготовки юридических кадров в условиях реформирования образовательной и правоохранительной систем Украины / В. А. Мысливый, А. Н. Клочко // Международная научно-методическая конференция, приуроченная к 100-летию белорусской милиции «Актуальные проблемы юридического образования», 27 октября 2016 года; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.academy.mia.by/index.php/ru/nauka/konferencii/3656-konferencija.

Основні навчально-методичні праці

Методичні вказівки та завдання до практичних занять із курсу «Кримінальне право» (Загальна частина) / укладачі: В. В. Сухонос, А. М. Клочко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 70 с.    

Авторські свідоцтва

Клочко А. М. Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми: СумДУ, 2014. – 253 с. Авторське свідоцтво 68759 від 24.11.2016 р.

Klochko A. M. Science of Law : Study Guide / A. M. Klochko, М. І. Logvynenko. – Sumy : Sumy State University, 2015. – 112 p. Авторське свідоцтво № 68760 від 24.11.2016 р.

НДР

Співвиконавець наукової теми під керівництвом А.О. Резніка (2016р-2017 рр.) “Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України” (номер державної реєстрації: 55.06.00-01.16/18

2015

Підручники

Сухонос В. В. Кримінальне право. Загальна частина : підручник / В. В. Сухонос, А. М. Клочко, Р. М. Білоконь ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Сухоноса В. В. – Суми, 2015. – 408 с.    

Навчальні посібники

Klochko A. M. Science of Law: Study Guide / A. M. Klochko, М. І. Logvynenko. – Sumy : Sumy State University, 2015. – 112 p.

Наукові статті

Клочко А. М. Деякі аспекти правового регулювання відповідальності за дитяче жебрацтво в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Клочко, В. О. Петренко // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2015. – № 6. – С. 259–261. Клочко А. М. Шахрайство при отриманні банківського кредиту / А. М. Клочко // Право і суспільство. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3. – С. 158–163.        
Клочко А. М. Службові зловживання у сфері банківської діяльності / А. М. Клочко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. –  2015. –  № 1 (2). –  С. 172–177.        

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М. Окремі питання вчинення службових злочинів в банківській сфері / А. М. Клочко // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21–22 травня 2015 р. / за ред.: А. М. Куліша, М. М. Бурбики, О. М. Рєзніка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 251–254.    
Клочко А. М. Particular Questions of Legal Regulation of Gambling Business in Ukraine / А. М. Клочко, Bashir Laura // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціії «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин». – Дніпропетровськ, 2015. С. 60–62.
Дядечко Г. В. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Г. В. Дядечко, А. М. Клочко //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства». Суми, 2015. – С. 241–243.
Клочко А. Н.  Мошенничество в банковской сфере / А. Н. Клочко // Материалы Международной научно-практической конференции «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования». –  Барановичи, 2015. – С. 54–56.

Клочко А.Н. Отдельные вопросы предупреждения преступлений в банковской сфере / А.Н. Клочко // Сборник научных статей IV-ой Международной научно-практической конференции. Юго-Западный государственный университет. – Курск, – 2015. –  С. 89–93.

Основні навчально-методичні праці

Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) / укладач  А. М. Клочко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 123 с.  

НДР

Співвиконавець наукової теми під керівництвом М.І. Логвиненка (2015-2017рр.)” Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України” (№ державної реєстрації 0113U007517)

2014

Монографії

Клочко А. М. Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми : СумДУ, 2014. – 253 с.

Наукові статті

Куліш А. М. Particular Issues of Legal Regulation of Artificial Termination of a Pregnancy [Електронний ресурс] / А. М. Куліш, А. М. Клочко // Middle East Journal of Scientific Research. – 2014. –Volume 19, Number (1). – P. 66–69. Режим доступу : http: //www. idosi.org/mejsr /mejsr19 (1)14/11.pdf Scopus.
Клочко А. М.
Окремі аспекти правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів в Україні [Електронний ресурс] /А. М. Клочко, К. М. Олійник //  Юридичний науковий електронний журнал. – Запоріжжя, 2014. – № 3. – С. 63–65. – Режим доступу: http:// lsej.org.ua/3_ 2014/18.pdf.  

Кlockho A. M. An  Employment Contract as a Special Form of Employment agreement / А. М. Кlockho // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».  – Херсон, 2014. – № 2. –C. 96–99.
Клочко А. М. Злочини у сфері банківської діяльності / А. М. Клочко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1. – С. 68‒71.                  
Клочко А. М. Окремі питання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківській сфері [Електронний ресурс] / А. М. Клочко // Форум права. – 2014. – №1. – С. 228–232. – Режим доступу : http://nbuv. gov. ua/jpdf /FP_ index.htm_ 2014_1_40.pdf..  

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М. Окремі питання приведення у відповідність положень кримінального процесуального та кримінального законодавств України /
 А. М. Клочко // Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення / редкол.: В. М. Власенко, В. М. Звагельський, Р. Камберова та ін.– Суми–Курськ : СумДУ ; Південно-Західний державний ун-т, 2014. – Ч. 2, Т. 1.– С. 117–119 .      
Мисливий В. А. Місце банківських установ серед об’єктів кримінологічної безпеки / В. А. Мисливий, А. М. Клочко //  Міжнародний юридичний вісник : збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – Вип. 1 (1). – С. 61–67.
Клочко А. М. Labour Contract in Ukraine / А. М. Клочко, Годвін Домінік Нкеокелонуе // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства». – Суми, 2014. – С.176–180.         
Клочко А. Н. Некоторые вопросы значения банковской системы в борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем / А. Н. Клочко // Приоритетные направления развития правовой системы общества : материалы V Международной научно-практической конференции (Гомель, 15–16 мая 2014 года) / ред. кол.: И. И. Эсмантович (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 33–38.
Клочко А. М. Незаконне отримання кредиту / А. М. Клочко // Материалы Международной научно-практической конференции «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов». – Кишинев, 2014. – С. 37–40.

Основні навчально-методичні праці

Кримінальне право. Особлива частина 1 : методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять та самостійної роботи для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання / [уклад. В. В. Сухонос, А. М. Клочко]. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 115 с.

2013

Курс лекцій

Клочко А. М. Курс лекцій у схемах «Кримінальне право. Загальна частина» з дисципліни «Кримінальне право» [Електронний ресурс] / А. М. Клочко // Суми :  СумДУ, 2013. Режим доступу : http:// lib.sumdu.edu.ua/ library/DocDescription?doc_id=396683.

Наукові статті

Кулиш А. Н. Некоторые аспекты криминологической безопасности финансовых учреждений  / А. Н. Кулиш, А. Н. Клочко  // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 4. – С. 129–137  Scopus.

Клочко А. Н. Банковские учреждения как объект криминологической безопасности / А. Н. Клочко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2013. – Вип. 21, Ч. 2, Т. 3. – С. 34‒37.
Клочко А. М. Економіко-правове регулювання процесів міжнародного трансферу високих технологій в контексті забезпечення конкурентних переваг країни  / А. М. Клочко, О. О. Хворост, В. А. Омельяненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць / ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 37. – С. 84–90.   

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М.  Соціальна відповідальність як норма життя сучасного громадянина України / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна: трансформації європейського вибору в сучасних умовах міжнародного права та державотворення». – Херсон, 2013. – С. 39–41.
Мисливий В.А., Клочко А.М. Банківські установи як обєкт кримінологічної безпеки. С. 120-125. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово юридичної академії (економіка, право). Вип. 2. 2013.
Клочко А. Н. Некоторые аспекты расследования преступлений против собственности / А. Н. Клочко // Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика : материалы V Международной научно-практической конференции, 11–13 апреля 2013 г. / редкол.: Т. К. Рябинина (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2013. – С. 312–317.
Клочко А. М. Отримання неправомірної вигоди посадовою особою при працевлаштуванні / А. М. Клочко, К. М. Олійник// Международный научно-практический конгресс «Объединение экономистов и правоведов –ключ к новому этапу развития». Научно-периодическое издание. г. Женева (Швейцария);  г. Минск (Белоруссия);  г. Одесса (Украина); г. Санкт-Петербург (РФ).  – МНОЭ «Консилиум», 2013. – Т– 2. – С. 216–219.   

Основні навчально-методичні праці

Клочко А. М. 3474. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Кримінальне право» (Загальна частина) для студ. напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» усіх форм навчання / А. М. Клочко. – Суми : СумДУ, 2013. – 81 с.
Клочко  А. М.  3473. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Кримінальне право» (Загальна частина) для студ. напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» усіх форм навчання / А. М. Клочко. – Суми : СумДУ, 2013. – 77 с.
Кримінальне право. Загальна частина: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів 2-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форм навчання / уклад.: В. В. Сухонос, А. М. Клочко ; рец.: С. А. Кулинич, Д. М. Лук`янець. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 62.
Кримінальне право. Загальна частина : методичні рекомендації щодо проведення практичних занять для студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної форми навчання / [уклад.:  В. В. Сухонос, А. М. Клочко]. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 61 с. 

2012

Наукові статті

Клочко А. М. Охорона як спосіб запобігання вчиненню корисливо-насильницьких злочинів проти власності [Електронний ресурс] / А. М. Клочко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 462‒465. – Режим доступу: http://archive.is/5SpWR
Клочко А. М. Досвід зарубіжних країн у сфері боротьби зі злочинністю / А. М. Клочко // Європейські перспективи. – Київ, 2012. – № 3,  Ч. 2. – С. 132‒135.  
Клочко А. М. Розбійні напади на фінансово-кредитні установи як небезпечні корисливо-насильницькі злочини / А. М. Клочко, М. І. Логвинен-ко // Правовий вісник Української академії банківської справи. ‒ 2012. –
№ 2 (7). – С. 84‒88.    
Клочко А. М. Зарубіжний досвід протидії розбійним нападам на банківські установи / А. М. Клочко, М. І. Логвиненко // Наше право. – Київ, 2012. – № 3, – Ч. 2. – С. 121‒123.        
Клочко А. М., Олійник К.М. Актуальні питання працевлаштування молоді в умовах ринкових взаємовідносин / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Електронне наукове фахове видання «Форум права». – Харків, 2012. – № 3. – С. 292–296. Режим доступу : http://forum prava. pp.ua/page-5.html.

Тези доповідей на конференціях

Клочко А. М. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності / А. М. Клочко // Актуальні проблеми правової системи України: матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / відп. за вип.
М.І. Логвиненко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 25– 28.
Клочко А. М. Зміст діяльності ОВС з попередження корисливо-насильницьких злочинів проти власності / А. М. Клочко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства». – Путивль, 2012. – С. 118–121.       
Клочко А. М. Окремі питання реформування кримінального законодавства України / А. М. Клочко, А. В. Кортікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики». – Львів, 2012. –  С. 73–76.
Клочко А. М. Напад як ключова ознака розбою / А. М. Клочко  //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність». – Харків, 2012. – С. 380–383.   
Клочко А. М. Actual problems of the Ukrainian criminal law system reform / А. М. Клочко, Ю. М. Єременко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті».  – Одеса, 2012.  – Ч. ІІ. –  С. 79–81.
Клочко А. М. Деякі питання вдосконалення охорони банківських установ / А. М. Клочко,  К. М. Олійник //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України».  – Суми, 2012. – С. 96– 97.
Клочко А. М. Актуальні питання вдосконалення кримінального законодавства в умовах інтеграції України до Європейского Союзу / А. М. Клочко //  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінанасово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. – Ірпінь : Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С. 138–140.   

Шляхи удосконалення міжнародного співробітництва в освітній сфері юридичного спрямування / А. М. Клочко, О. О. Хворост, К. М. Олійник // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти». –  Ужгород; Кошице; Мішкольц,  2012. –  Випуск 4 (23),  Ч. 2. –  С. 127–134.
Уткіна М. С. Computer Hacking – High-Tech Crime / М. С. Уткіна, А. В. Баранова, А. М. Клочко //   Збірник наукових праць студентів, аспірантів, молодих науковців: «Cтудентство. Наука. Іноземна мова». – Харків, 2012. – Випуск 4. – С. 239–242. 
Клочко А. М. Реалізація права на працю іноземних громадян на території Української держави / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи». – Київ, 2012. – С. 95–97.     
Клочко А. М. Торгівля дітьми як соціальна проблема в Україні / А. М. Клочко, М. І. Бардакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин». – Одеса, 2012. – С. 91–93.   
Клочко А. Н. Криминалистическая одорология: понятие и принципы исследования / А. Н. Клочко, Я. В. Михайлик //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та пріоритети реформування правової системи України». – Київ, 2012. – С. 45–48.
Клочко А. М. Актуальні питання правового регулювання штучного переривання вагітності / А. М. Клочко, А. В. Кортікова //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Поглиблення інтеграційних процесів в сучасному світі та національне законодавство». – Львів, 2012. – С. 43–45.
Клочко А. М. Окремі питання реформування кримінального законодавства України / А. М. Клочко, А. В. Кортікова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики». – Львів, 2012. –  С. 73–76.

Клочко А. М. Деякі питання кваліфікації злочинів, що вчинюються на ґрунті релігійної ворожнечі / А. М. Клочко, М.С. Уткіна  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави». – Харків, 2012.  – C. 93–95.    
Клочко А. М. The Fundamental Right to life and its Legal Regulation / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина». – Полтава, 2012. – С. 154–156.   
Клочко А. М.  Деякі питання вдосконалення охорони банківських установ / А. М. Клочко, К. М. Олійник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України».  – Суми, 2012. – С. 96–97.
Клочко А. Н. Банковские учреждения как объект разбойных нападений / А.Н. Клочко //  Материалы Международной научно-практической  конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Кемерово, 2012. – С. 407–412.
Клочко А.Н. Предупреждение разбойных нападений на банки: опыт Российской Федерации / А. Н. Клочко, Н. И. Логвиненко // Материалы Международной научно-практической  конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Международное право и законодательство Российской Федерации». – Москва, 2012. – C. 45–48.                 
Клочко А. Н. Actual problems of legal regulation of the right to life in Ukraine and other Countries / А. Н. Клочко, Н. И. Логвиненко // Материалы Международной  конференции «Развитие правовой науки в ХХI столетии». – Санкт-Петербург, 2012. – С. 76–80.    
Клочко А. Н. Криминалистическая одорология как отрасль криминалистической техники / А. Н. Клочко, К. Н. Олейник //  Материалы  международной научно-практической конференции в форме  «круглого стола» «Современное состояние и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства: теоретические и практические аспекты». – Воронеж, 2012. – С. 332–338.     

2011

Наукові статті

Клочко А. М. Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження розбійних нападів на банківські установи / А. М. Клоч-
ко // Європейські перспективи. – 2011. – № 2, Ч. 2. – С. 166 ‒169.    

Тези доповідей на конференціях

Логвиненко А. М. Суб’єктивні ознаки злочинів, пов’язаних із вчиненням розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей : у 3 ч. ( Суми, 20 квітня 2011 р.) / відп. за вип.: С. І. Дегтярьов, В. І. Горевий.  – Суми : СумДУ, 2011.  – Ч.2. –  С. 92–96.
Кулиш А. Н. Охрана информации как обьекта интеллектуальной собственности / А. Н. Кулиш, О. А. Хворост, А. Н. Клочко // Третий международный форум по интеллектуальной собственности «Expopriority’2011» (7–9 декабря). – Москва, 2011. – С. 50–53.

Основні навчально-методичні праці

Клочко А. М. 3064. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Кримінальне право»: для студ. спец. «Правознавство» денної та заочної форм навчання / А. М. Клочко, О. Ю. Наталіч. – Суми : СумДУ, 2011. – 25 с.

2010

Наукові статті

Логвиненко А. М. Запобігання органами внутрішніх справ розбійним нападам на банківські установи / А. М. Логвиненко // Право і суспільство.  – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 160 ‒163 (автору належить 0,7 друк. арк.).
Логвиненко А. М.  Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко // Держава і право. – Київ, 2010. – Випуск 47. – С. 534 ‒539 .        
Логвиненко А. М.   Кримінологічна характеристика осіб злочинців,  які вчинюють розбійні напади на банківські установи / А. М. Логвиненко // Право і безпека. – Харків, 2010. – № 3 (35). – 2010. – С. 161‒164.

Тези доповідей на конференціях

Логвиненко А. М. Особливості запобіган ня органами внутрішніх справ проявам розбійних нападів на банківські відділення / А. М. Логвиненко // Перспективи та пріорітети розвитку юридичної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 жовтня 2010 р. – Запоріжжя, 2010. – С. 91–92.  
Логвиненко  А. М.  Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ у процесі попередження вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко // Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції «Права людини: історія, теорія, практика: 9–10 грудня 2010 року. – Курськ : ЮЗГУ, 2010.
Логвиненко А. М. Изучение личностных характеристик преступника, как предупредительная мера совершения разбойных нападений на банковские учреждения  / А.М. Логвиненко // Васильевские чтения. Актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства Курской области: материалы научно-практической конференции, 25 марта 2010 г. – Курск, 2010. – С. 130–140.