Співробітники

Бондар Наталія Анатоліївна

Старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Е-mail: ashatana2010@ukr.net

Google scholar 

ORCID 

Автобіографічна довідка

У 2007 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

З жовтня 2001 року – асистент кафедри теорії та історії права.

З вересня 2006 року – старший викладач кафедри державно – правових дисциплін.

З листопада 2008 р. – старший викладач кафедри державно – правових дисциплін та українознавства.

3 2012 року – заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи.

Напрям наукових досліджень: комплексний аналіз тенденцій розвитку та становлення юридичної (правничої) освіти в Україні в контексті компаративістського дослідження досвіду європейських держав

Підвищення кваліфікації (стажування):

Національний університет біоресурсів і природокориствання, ННІ неперервної освіти і туризму, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/010226-19, 16 вересня-2 жовтня 2019 р., захищена випускна робота “Розвиток юридичної освіти в зарубіжних країнах”

Has actively participated in the USAID New Justice’s project and related training series on distance teaching, learning, and examination technologies implemented in March – June 2020 titled “Strengthening Law Schools’ Teaching During Quarantine”

Сумський національний аграрний університет, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконвлення керівних працівників і спеціалістів, короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти», сертифікат №НПП 20080, з 12 травня по 18 травня 2020 р.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2020 рік

Наукові статті

Бондар Н.А.Історичний екскурс та світові тенденції розвитку заочної та дистанційної юридичної освіти. Slovak international scientific journal. 2020. № 40. С. 49-53. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2020/05/Slovak-international-scientific-journal-VOL.2-%E2%84%9640-2020.pdf

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Березовська В.О. Система підготовки юристів у Німеччині: досвід модернізації юридичної освіти для України. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25-23квітня 2020 р.) Суми: СНАУ, 2020. С.71-74

Бондар Н. Інформаційні технології в юридичній освіті: формування та розвиток. MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Стокгольм, Швеція, 3–5 трав. 2020 р.) Стокгольм, Швеція, 2020. С. 933-939

Бондар Н.А. Юридична дистанційна освіта крізь призму зарубіжного досвіду. Міжнародна науково-методична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції» «Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process» (29-30 травня 2020 року, м. Суми) С. 118-120. URL: https://drive.google.com/file/d/1ri7rvY_i7d-gk9xPHYi5BWZlqrq-IdmX/view

2019 рік

Наукові статті

Бондар Н.А. Історико-правові особливості розвитку юридичної (правничої) освіти в 30–40-ті роки XX століття. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ (Index Copernicus). 2019. №3. С 13-21 URL: http://visnyk.univd.edu.ua/index.php/VNUAF/article/view/233/214

Бондар Н.А. Юридична (правнича) освіта у період визвольних змагань (1917-1921 рр.): історико-правове дослідження. Підприємництво, господарство і право. 2019. №3. С. 223-227. Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/3/43.pdf

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Особливості розвитку української юридичної (правничої) освіти 30–40-ті роки XX століття. Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи: Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції  (м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 27 вересня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 7-10.  

Бондар Н.А. Юридична (правнича) освіта доби Центральної ради, Гетьманату та Директорії УНР. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні», м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2019. С. 6-9.

Бондар Н.А. Особливості розвитку української юридичної (правничої) освіти у довоєнні роки. Матеріали другої міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, СНАУ, 25 квітня 2019 р.) С. 98-101

2018 рік

Наукові статті

Бондар Н.А. Історичні аспекти та особливості розвитку юридичної (правничої) освіти в Україні у 20-ті роки ХХ століття. Порівняльно-аналітичне право.  2018. №4. С. 23-25. Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2018/4.pdf

Бондар Н.А. Особливості отримання юридичної (правничої) освіти в Україні (XVII – початок ХХ ст.). Приватне та публічне право. 2018. №1. С. 3-8. Режим доступу: http://www.pp-law.in.ua/archive/1_2018/3.pdf

Бондар Н.А. Історичні аспекти розвитку української юридичної (правничої) освіти в еміграції у XX столітті. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Index Copernicus). 2018. №31. С. 33-36.

Бондар Н.А. Особливості отримання юридичної (правничої) освіти в Україні (XVII – початок ХХ ст.). Приватне та публічне право. 2018. №1. С. 3-8.

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Український католицький університет ім. св. Климента як осередок розвитку української юридично совіти в еміграції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи», м. Дніпро, 6-7 квітня 2018. С. 8-10.

Бондар Н.А. Український вільний університет як осередок розвитку української юридичної освіти в еміграції у XX столітті. Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (Суми, СНАУ, 25-26 квітня 2018 р.). Частина 2. С. 199-203.

Навчально-методичні посібники

Теорія держави та права. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт. Суми, 2018.

2017 рік

Наукові статті

Бондар Н.А. Вплив римського права на становлення правової системи Польщі: історико – правові аспекти. Приватне та публічне право. 2017. №1. С. 3-8.

Бондар Н.А. Ідентифікація та адаптація основних матеріальних Кодексів України та Польщі до права Європейського союзу. Приватне та публічне право. 2017. №2. С. 13-17.

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Порівняльна характеристика матеріальних кодексів України та Польщі. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ, м. Суми, 19-21 квітня 2017. Том 1. С. 204.

Бондар Н.А. Джерела права Республіки Польщі: теретичні аспекти. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції. «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» СНАУ, м. Суми, 13-14 квітня 2017. С. 7-9.

Навчально-методичні посібники

Государственное право зарубежных стран. Конспект лекций для иностранных студентов юридического факультета по специальности «Право».

2016 рік

Наукові статті

Бондар Н.А. Формальні джерела права Польщі:деякі теоретичні аспекти /Н.А. Бондар // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №6. – С.12-15

Бондар Н.А. Нормативна складова правової системи Польщі: теоретичне дослідження /Н.А. Бондар Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2016. – Вип. 3.

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. До поняття формальних джерел права/ Н.А. Бондар // Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (14-15 квітня 2016р.). – С. 6-8.

Бондар Н.А. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку кодифікації, як основного виду систематизації законодавства /Н.А. Бондар // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2016 р.)

2015 рік

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Стан селянського управління і судочинства в Київській губернії у 60-80 –х рр.. ХІХ ст./ Н.А.Бондар // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 16-17 квітня 2015 р. ) – Суми, 2015. – С.6-8.

Бондар Н.А. До поняття правової системи / Н.А.Бондар // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ. – Суми, 2015

Навчально – методичні посібники

Бондар Н.А. Історія держави та права України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право»./ Н.А.Бондар. – Суми, 2015.

Бондар Н.А. Основи римського права: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право» / Н.А.Бондар. – Суми,2015.

2014 рік

Наукові статті

Бондар Н. Становлення сучасної національної правової системи Польщі: історико-правові аспекти  / Н.Бондар // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2014. – №6. – c. 11-14

Бондар Н. Ідентифікація правової системи Польщі з романо-германським типом правової системи. Теоретичне дослідження / Н.Бондар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №2. – С.11-17.

Бондар Н. Історико-правові засади рецепції римського приватного права в правовій системі Польщі // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2014. – №1.- с. 6-13

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. До поняття про структуру правової системи / Н.А.Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичнаої конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (11-12 квітня 2014) – Суми, 2014.

Бондар Н.А. До поняття рецепції римського права / Н.А. Бондар // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. (14-18 квітня 2014 р.) – Суми, 2014.

Навчально – методичні посібники

Бондар Н.А. Теорія держави та права – методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт для студентів 1 курсу  денної  та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 24 с.

Бондар Н.А. Порівняльне правознавство: навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 67 с.

Бондар Н.А. Порівняльне правознавство: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 64 с.

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Окремі аспекти трудових відносин академічних працівників відповідно до закону республіки Польщі про вищу освіту. / Н.А.Бондар // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» 25-26 квітня 2013. – Київ, 2013.- С. 103-109.

Бондар Н.А. Конституційні засади системи джерел права Польщі: загальнотеоретичні аспекти / Н.А.Бондар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль права та закону в громадянському суспільстві» 8-9 лютого, 2013.- К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 23-25.

Бондар Н.А. Гарантії незалежності конституційного трибуналу Польщі / Н.А. Бондар // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т. 1. (15-19 квітня 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 377.

Бондар Н.А., Плоткіна Ю.Є. Проблеми вдосконалення законодавчого процесу в Україні // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т. 1. (15-19 квітня 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 405.

Бондар Н.А., Коркішко М.С. Проблеми реформування правової системи України // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 329.

Бондар Н.А., Плоткіна Ю. Рецепція римського приватного права: теоретичні аспекти // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013р.) – Суми, 2013. – С. 343.

Бондар Н.А., Прохоренко Ю.Ю. Правова доктрина як джерело права романо-германської правової сім’ї // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 346.

Бондар Н.А., Трофімцова Ю.В. Перспективи введення в Україні судового прецеденту як джерела права // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 351.

Навчально – методичні посібники

Бондар Н.А. Теорія держави та права. Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт. Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” ОКР “бакалавр”. / Н.А.Бондар. – Суми, 2013. – 24 с.

Бондар Н.А. Державне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи) / Н.А. Бондар. – Суми, 2013. – 48 с.

Бондар Н.А. Теорія держави та права: практикум.  Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” ОКР “бакалавр”. / Н.А.Бондар. – Суми, 2013. – 64с.

2012 рік

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А., Бородаченко В.А. студ. 5 курсу юридичного факультету. Система юридичної освіти в Польщі // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

2011 рік

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Історико – теоретичні закономірності становлення та сучасного функціонування закону серед інших форм (джерел) права / Н.А.Бондар // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С. 409-410.

Навчально – методичні посібники

Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять. Частина 1. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 32 с.

Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять. Частина 2. / Н.А.Бондар. –  Суми, 2011. – 56 с.

Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо написання курсових робіт. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 37 с.

Бондар Н.А. Основи римського права: термінологічний словник. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 24 с.

2010 рік

Тези доповідей на конференціях

Бондар Н.А. Парламентські вибори в Україні: досвід та перспективи / Н.А.Бондар // Матеріали науково-практичної конференції «Аграрний форум». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010.