Співробітники

Гончаров Віктор Володимирович

Старший викладач кафедри геодезії та землеустрою

E-mail: viktor.goncharov59@gmail.com

Webof Science ID:U-5088-2018

Europass: Curriculum Vitae

Google scholar 

ORCID 

Автобіографічна довідка

Народився 8 березня 1959 року в селищі Тьоткіно Глушковського району Курської області. 

В 1985 році закінчив Рязанську вищу школу МВС СРСР. В період з 1985 року по 2001 рік працював на оперативних посадах в МВС та ДПА України в Сумській області.

З 2001 року по 2008 рік працював на посаді начальника юридичного відділ Головного управління земельних ресурсів у Сумській області.

З 2008 р. і потеперішній час працюю старшим викладачем кафедри “Геодезії та землеустрою”.

Основні навчальні дисципліни: «Правовий процес в землеустрої», «Державний контроль за використанням та охороною земель», «Управління земельними ресурсами», «Ринок землі і нерухомості».

Напрям наукових досліджень: Еколого-економічні засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі.

Наукова робота:

2020 рік

Наукові статті:

у наукових фахових виданнях України

Михайлов А.М., Гончаров В.В., Скрипченко Ф.А Перспективи підвищення ефективності землекористування сільських територій / Михайлов А.М., Гончаров В.В., Скрипченко Ф.А. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки». Харьків, 2019. № 2  С 32-40.

Капінос Н.О., Прокопенко Н.І., Гончаров В.В. Джерела стабілізації та розвитку аграрної сфери. Вісник Одеського національного університету. 2020. №1.С. 129-133.

Капінос Н.О., Прокопенко Н.І., Гончаров В.В. Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору в умовах подолання кризи. Держава та регіони. 2020. № 1. С. 108-112.

У міждународних виданнях:

Goncharov Viktor, Velichko Alexandra. Development of land relations in the conditions of market ekonomy // Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. – 192 p. (с. 26-29).

Goncharov Viktor, Prydatko Nataliia. Land relations in the period of decentralization of  local self-government bodies// Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. – 192 p. ( с.30-33).

Матеріали конференції:

Гончаров В. В., Лазоренко В. М. Розвиток земельних відносин в умовах ринкової економіки.  Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 3 жовт. 2019 р. Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. С. 42-43.

Гончаров В. В., Панченко А. С. Правове забезпечення земельних відносин при створенні об’єднаних територіальних громад.  Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 3 жовт. 2019 р. Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 5. С. 58-59.

Гончаров В. В., Сухоруков Ю.Г. Законодавче забезпечення земельної реформи в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. м. Полтава, 3 жовт. 2019 р. Полтава: 2019. ЦФЕНД, 2019. – Ч. 6. С.47-48. 

Гончаров В.В., Ярич С.В./ Перспективи і  завдання експертної оцінки землі в  ринкових відносинах. Сучасний рух науки: тези доп. VIII між нар. наук.-практ. інтерн.-конф., 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро: 2019. – Т.1.   С.427.

2019 рік

Наукові статті:

у наукових фахових виданнях України

Гончаров В. В. Становлення і розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення на території України в розрізі Сумської області. /Капінос Н.О., Гончаров В.В., Канівець О.М.// Збалансоване природокористування: Науково-практичний журнал –Київ, 2019.- Вип.1. Подана до друку.

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Проблеми розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення./Гончаров В.В., Віленський А.І.//Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку:збірник теж доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч.-Полтава:ЦФЕНД,2019.-Ч.2. с.16-18

Гончаров В.В. Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів Сумської області /Капінос Н.О.,Гончаров В.В.//Пріоритетні напрями розвитку науки,ХХVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція. – м.Вінниця,18 березня 2019 р.-Ч.1,с.9-12.

Гончаров В.В. Використання і охорона земельних ресурсів України. /Гончаров В.В., Харченко Б.О.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2019 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2019

2018 рік

Наукові статті:

у наукових фахових виданнях України

Гончаров В.В., Еволюція механізмів контролю за використанням та охороною земель в забезпеченні сталого розвитку держави./Михайлов А.М., Гончаров В.В., Канівець О.М.//Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018:колективна монографія/ «Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», «Вища економіко-гуманітарна школа/за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В.- Київ, 2018.- с.60-70

– інші видання

Гончаров В. В. Становлення і розвиток відповідальності за порушення земельного законодавства в незалежній України./Гончаров В.В., Недільський Т. В. //Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018.-Вып. 10 (42), ч.4 – с.109-113.

Гончаров В. В. Розвиток земельного законодавства в період реформування земельних відносин./Гончаров В.В., Літовченко І.В. //Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал – Переяслов-Хмельницкий, 2018.-Вып. 10 (42), ч.4 – с.113-119.

Гончаров В. В. Земельні відносини в умовах ринку землі /Гончаров В.В., Кириленко І.В. //Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал – Переяслов-Хмельницкий, 2018.-Вып. 10 (42), ч.3 – с.57- 62.

Гончаров В. В. Правове забезпечення земельної реформи в Україні. /Гончаров В.В., Поворознюк М. В. //Актуальные научные исследования в современном мире: Журнал – Переяслов-Хмельницкий, 2018.-Вып. 10 (42), ч.3 – с.62-66 с.        

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Запровадження ринку земель в Україні / Гончаров В.В., Москаленко Д. В. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018. – с.208.

Гончаров В. В. Проблеми прибережних захисних смуг в Україні /Гончаров В.В Недільський Т.В. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018. – с.208.

Гончаров В. В. Землеустрій в період становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / Гончаров В. В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018

Гончаров В. В. Землеустрій в період становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / Гончаров В. В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17 – 20 квітня 2018 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2018

2017 рік

Наукові статті:

у наукових фахових виданнях України

Гончаров В. В. Окремі аспекти стану та використання земельно – територіального ресурсу Сумського регіону /Кузін Н. В. Гончаров В. В., Канівець О. М.// Вісник СНАУ – м. Суми, 2017. №6(72).

– інші видання

Гончаров В.В. Актуальні питання використання і охорони земель. / Кузін Н.В., Гончаров В.В., Сверидова Л.А./ Матеріали міждународноїнаучно-практичної конференції: «Научныеисследования: тенденции и перспективы», яка відбулася в MexikoCiti, Mexiko, 28 квітня 2017 / Research: tendenciesandprospects: Collectionofscientificartscles. – EditorialArani, S.A. de C.V., MexicoCity, Mexico, 2017. – 25-28 p.

Гончаров В.В. Історичні аспекти розвитку відповідальності за земельні правопорушення в Україні /Кузін Н. В., Гончаров В.В. // Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 11-12 квітня 2017 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції- Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 1-  С. 177-181.

Гончаров В.В. Земельне законодавство України щодо розвитку поділу земель за їх категоріями / Гончаров В.В.//  Сучасні тенденції розвитку української науки: II Всеукр. наук. конф., 6-7 травня 2017 р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції- Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 2-  С. 187-189.

Кузин Н.В., Гончаров В.В., Канивец Е.Н. Отдельныеаспектысостояния и использованияземельно – территориальныхресурсовСумскогорегиона. //Материалы ХVІ Международнойнаучно – практическойконференции. Барнаул, 27-28 февраля 2017г. / Алтайская лабораторія СибНИИЭСХ СФНЦА РАН; под.науч.ред. проф.Г.М.Гриценко.Барнаул:Алтайсскийдомпечати , 2017.- С. 36 – 37.

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Аналіз стану земель Сумської області. / Кузін Н. В., Гончаров В.В. // Матеріали ХІІІ міждународної науково-технічної конференції «АВІА-2017» 19-21 квітня м.Київ С.68-70

Гончаров В.В. Окремі аспекти державного контролю за використанням та охороною земель в незалежній Україні /Гончаров В.В //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 – 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – с.208.

Гончаров В.В. Земельні реформи минулого і сучасного /Гончаров В.В., Федоренко Д.С. //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19 – 21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – с.238.

Гончаров В.В. Тенденції змін земельного фонду Сумської області / Гончаров В.В. // Всеукраїнська науков-практична конференція «Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування» 26 травня  2017р. – Полтава: ПДАА, 2017. – с. 15-17.

Гончаров В.В. Проблеми та завдання охорони земельних ресурсів України /Гончаров В.В //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних прцесів II Міждународної науково-практичної конференції Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (17 жовтня 2017р.) Х.: ХНАУ,  2017. С. 200-202

Гончаров В. В. Становлення і розвиток державного контролю за використанням і охороною земель в незалежній Україні / Гончаров В. В., Недільський Н. В. // Міждународна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи (м. Дніпро, 15-16 груд. 2017 р.) – (теза прийнята до друку)

Гончаров В. В. Особливості оцінки земель в країнах Європи/ Скрипченко Ф. А.,Гончаров В. В.// XV Міждународнаінтернет – конференція «Наукові підсумки 2017 року (15 грудня 2017 р.) – (теза прийнята до друку)

2016 рік

Наукові статті:

у наукових фахових виданнях України

Гончаров В.В.Окремі аспекти формування ринку земель несільськогосподарського призначення в Україні /Кузін Н.В., Гончаров В.В., Скляр Ю.Л. // Вісник Сумського НАУ. Серія “Економіка і менеджмент”. – 2016. – №8 (69). – С. 214 – 218.

Гончаров В.В.Зародження і розвиток державного контролю за використанням та охороною земель в Україні / Кузін Н.В., Гончаров В.В. // Вісник Сумського НАУ. Серія “Економіка і менеджмент”. – 2016. – №12 (70). – С. 188 – 195.

Матеріали конференції:

Гончаров В.В.  Розвиток державного контролю   за  використанням та охороною земель в незалежній Україні /Кузін Н.В., Гончаров В.В.// Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 49-52.

Гончаров В.В. Розвиток ринку земель несільсьскогоподарського призначення в умовах реформування земельних відносин в незалежній Україні /Бойченко Р.В., Гончаров В.В. //Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених (18 травня 2016 року). – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2016. – с. 14-16.

Гончаров В.В. Законодавчий розвиток землеустрою. /Гончаров В.В //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – с.188.

Гончаров В.В. Правове регулювання використання земель в надродобувній галузі. /Гончаров В.В //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – с.189.

Гончаров В.В. Правове регулювання використання не витребуваних земельних часток (паїв). /Гончаров В.В //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – с.190.

Гончаров В.В. Формування законодавчо-нормативної бази державного контролю за використанням та охороною земель в незалежній Україні. /Кузін Н.В., Гончаров В.В //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2016. – с.196.

2015 рік

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Законодавче забезпечення земельної реформи в Україні.//Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ ( 20-24 квітня 2015р.). – В 3 т./ Т. III. – Суми, 2015.

Гончаров В.В. Законодавче забезпечення реєстрації земельних ділянок. /Гончаров В.В //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (17 – 19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – с.223.

Гончаров В.В. Земельна реформа в Україні її завдання та етапи проведення. /Гончаров В.В //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (17 – 19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – с.224.

Гончаров В.В. Розвиток законодавства України про державний контроль за використанням та охороною земель в незалежній Україні. /Гончаров В.В //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (17 – 19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – с.225.

Гончаров В.В. Формування ринку сільськогосподарської землі в Україні. /Гончаров В.В //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (17 – 19 листопада 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2015. – с.226.

2014 рік

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Окремі аспекти формування ринку земель несільськогосподарського призначення /Гончаров В.В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18  квітня 2014р.) В 3Т./Т.III-Суми, 2014. – ст.108

Гончаров В.В. Теоретичні засади економічного обороту землі в Украіїні. /Гончаров В., Долбня В.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада 2014р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 238.

Гончаров В.В. Інформаційне забезпечення ринку землі  /Гончаров В., Максименко О.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада 2014р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 243.

Гончаров В.В. Особливості державної реєстрації речових прав /Гончаров В., Покровенко Г.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада 2014р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 247.

2012 рік

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Охорона земельних ресурсів Сумської області / Гончаров В.В., Острик М.Ю.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012р.)  В ЗТ./Т.III-Суми, 2012. – ст.151.

Гончаров В.В. Ефективність використання земельних ресурсів Сумської області / Гончаров В.В.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012р.)  В ЗТ./Т.III-Суми, 2012. – ст.148.

2011 рік

Наукові статті:

– у наукових фахових виданнях України

Гончаров В.В. Розвиток державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні /Кузін Н.В., Гончаров В.В., Дмитренко Л.В.// Вісник СНАУ. Економіка і менеджмент 2011 №6/2. ел. версія.

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Актуальне питання земельного законодавства: Запровадження ринку земель в Україні /Гончаров В.В., Пересадько О.М. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 135 с.

Гончаров В.В. Оцінка землі як об’єкта нерухомості в іпотечному кредитуванні. / Гончаров В.В., Тріщенко А.О.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 140 с.

2010 рік

Наукові статті:

– у наукових фахових виданнях України

Гончаров В.В. Зародження і розвиток державного контролю за використанням та охороною земель в Україні /Кузін Н.В., Гончаров В.В., Павлова Л.В. // Вісник СНАУ. Економіка і менеджмент 2010 №9/1 (43) ст. 131 – 136.

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Проблеми розвитку громадського контролю за використанням та охороною земель. /Гончаров В.В., Ганічева А.С.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – 127 с.

Гончаров В.В. Законодавчий розвиток адміністративної відповідальності за земельні правопорушення. /Гончаров В.В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – 129 с.

Гончаров В.В. Відповідальність за невжиття заходів щодо боротьби з бур’янами. /Гончаров В.В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – 134 с.

Гончаров В.В. Порядок проведення перевірок як один із дієвих заходів державного контролю за використанням та охороною земель. /Гончаров В.В., Полятикін В.О.// Матеріали наукової конференції студентів сумського НАУ (8-12 листопада 2010 р.). – В.  3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010.  98- 99 с.

2009 рік

Матеріали конференції:

Гончаров В.В. Необхідність прийняття концепції та державної програми розвитку земельних відносин. /Гончаров В.В., Бондарева Ю.В.//Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2009 року) том 3. С. 224-225.

Гончаров В.В. Ринкові земельні відносини на Сумщині. /Гончаров В.В., Скордіна О.В.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2009 року) том 3. С. 227-228.

Гончаров В.В. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, як одна із форм здійснення державного контролю за використанням та охороною земель /Гончаров В.В.// Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ (9 – 13 листопада 2009 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2009. – 36 с.