[:en]Events at the Faculty[:ru]События на факультете[:uk]Події на факультеті[:]

Підсумки гостьової лекції-інтерв’ю з Майком Лінненом

Підсумки гостьової лекції-інтерв’ю з Майком Лінненом на тему «Транснаціональні корпорації: Зло чи Добро?»

Спікер: практик із численним досвідом в управлінні людськими ресурсами в ТНК у різних країнах світу, лектор Університету Гартфордширу, HR бізнес-школи з Великої Британії МАЙК ЛІННЕН.

Інтерв’юер: к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету та старший лектор Університету Гартфордширу, HR бізнес-школи у Великій Британії НАТАЛІЯ КЛЄЦОВА.

Цільова аудиторія: студенти бакалаврського та магістерського рівней спеціальностей: 293 «Міжнародне право» 081 «Право», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», «Геодезія та землеустрій» та професорсько-викладацький склад юридичного факультету та факультету економіки і менеджменту.

Майк Лінен, поділився своїм досвідом перебування в Китаї, та Сполучених Штатах Америки, розповів про виклики кадрової політики, з якими йому довелося працювати під час найму та розвитку персоналу в даних країнах, що саме зі свого досвіду роботи в Транснаціональних корпораціях він привіз до Сполученого Королівства Великобританії. Особлива увага була приділена про кардинальну різницю в культурних та інституційних підходах в управлінні людськими ресурсами в даних країнах. Наприкінці, було обгрунтовано дворівнений підсумок, в яких аспектах ТНК виспупають «добром», а в яких «злом». Неоціненними в даному інтерв’ю були поради лектора українській спільноті, як діяти в умовах турбулентного середовища та сталого ровитку України.

Під час зустрічі учасники задали спікеру Майку Лінену цікаві питання та подякували за представлений сучасний формат «лекція-інтер’ю» Наталії Клєцовій.

Щиро дякуємо Майку Лінену та Університету Гартфордширу (HR бізнес-школі) за ексклюзивну та корисну інформацію. Сподіваємося на подальшу співпрацю та нові зустрічі у даному форматі!

The Recap of the guest lecture-interview with Mike Linnen on the topic “Multinational Corporations: Evil or Good?”

Speaker: a practitioner with a great experience in managing human resources in Multinational Corporations in different countries, lecturer at the University of Hertfordshire, HR Business School (United Kingdom) MIKE LINNANE.

Interviewer: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Relations Department (Sumy National Agrarian University) and Senior Lecturer at the University of Hertfordshire, HR Business School (United Kingdom) NATALIIA KLETSOVA.

Target audience: Undergraduate and Postgraduate students of specialties: 293“International Law”, 081 “Law”, 073 “Management”, 075 “Marketing”, “Geodesy and Land Management”, professors and lecturers of Law Faculty as well as Economics and Management Faculty.

Mike Linnane, shared his experience of being in China and the United States of America, talked about the challenges of staffing policies that he had to overcome while recruiting and developing staff in these countries. He underlined what he brought to the United Kingdom as the result of his working experience in Multinational Corporations. Special attention was devoted to discussions concerning the fundamental difference in cultural and institutional approaches to human resource management in these countries. At the end of Mike’s interview, the double-level conclusions were justified, in which aspects MNCs are “Good” and in which ones are “Evil”. Mike’s advice to the Ukrainian community how to work and develop themselves under conditions of a turbulent environment and sustainable development of Ukraine were invaluable in this interview.

During the lecture-interview, the participants asked interesting questions to the speaker Mike Linnane, at the same time they thanked Nataliia Klietsova for the presented modern “lecture-interview” format of delivering the speech.

Many thanks and great respect to Mike Linnane and University of Hertfordshire (HR Business School) for the exclusive and useful information. We hope for further cooperation and new meetings in this format!